Hidde Nijland: een kunstverzamelaar uit Leeuwarden L i OVdUw) tA. 2 rs^r Nykle Dijkstra 17 Hidde Nijland werd in 1853 geboren te Leeuwarden. Zijn vader Hendrik Arends Nijland had een hoeden- en pettenzaak op de Wirdumerdijk 31. Daarnaast was hij poelier; uit een nota uit 1872 blijkt dat hij onder andere gevogelte leverde aan het Sint Anthony Gasthuis. Hij behoorde waar schijnlijk tot de rijkere ingezetenen van de stad; zo was hij in 1853 medeoprichter van de sociëteit De Nederlanden. Deze chique sociëteit kwam samen in het Friesch Kof fiehuis op de Wirdumerdijk en was het centrum van de koningsgezinde burgerj. i~1 k VT r# Ij1 XI Ondergeleekendo maakt bjj deze bekend, dat die- fj( Ali Ik Ij i1 genen, welke GANZEN hebben en dezelve verkiezen te verfeoopen zich bjj hem tot dat einde kunnen vervoegen, H. A. NIJLAND Hz. Poulier, IVirdnraerdjjk', Leeuwarden. Verder was Hendrik Nijland in 1846 lid geworden van de Leeuwarder schutterij: een soort militaire orga nisatie die de politie ondersteunde, krijgskunst beoefende en ceremoniën opluis terde met parades en muziek. Het inschrij- vingsregister geeft van Nijland de volgende beschrijving: lengte: 1,72m, gezicht: rond, voorhoofd: hoog, ogen: blauw, neus: gewoon, mond: gewoon, kin: rond, haar: blond, wenk brauwen: blond. Binnen deze betrekkelijk welgestelde kringen Het geboortehuis van Hidde Nijland aan de Wir- De Wirdumerdijk ten tijde van de geboorte van Hidde Nijland. dumerdjk Foto: Nykle Dijkstra Aquarel, in 1853 vervaardigd door Sjoerd Bonga ttu-WLHttt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 19