I8 Hidde Nijland en Adriana Nijland-Volker door Jozef Israëls Collectie Museum Hindeloopen groeide Hidde Nijland op. Na de Bewaarschool en de Stads Burgerschool ging hij op 1 augus tus 1865 naar de Franse Kostschool voor jonge heren (hoek Sint Jobsleen-Tournooiveld). Op deze school werd men goed opgeleid in inter nationaal handelsverkeer: een opleiding waar Hidde Nijland later nog veel aan zou hebben. In 1878 verliet hij Leeuwarden. Hij ging naar Londen alvorens zich als koopman in Dor drecht te vestigen. Daar trad hij op 28 april 1880 in het huwelijk met Adriana Volker. De keuze voor Dordrecht was niet toevallig: zijn moeder Johanna Heck was er geboren, en haar vader was net als Hiddes vader poelier van be roep. Hidde Nijland werd handelaar in bindrot- ting: rotan en bamboe voor het maken van manden, meubelen, zeisen, zwepen en andere producten. De handel ging goed, en Nijland begon met het aanleggen van een kunst- en antiekverzameling. Aanvankelijk was hij erg geïnteresseerd in Hindelooper (volks-)kunst. In 1896 was deze collectie al zo groot gewor den dat Nijland een complete Hindelooper kamer kon inrichten. Maar niet alleen de Hin delooper kunst had zijn interesse. Zo kocht hij in 1892 onder andere werken van Breitner en Vincent van Gogh. Van Gogh was twee jaar eer der overleden en Hidde Nijland was een van de eersten die de artistieke waarde van zijn schilderijen zag. In 1895 zorgde hij er al voor dat het werk van Van Gogh tentoongesteld werd. Op 14 en 15 december van dat jaar had hij een tentoonstelling in de Foyer van de Har monie te Leeuwarden waar werk van Jozef Is raëls, Jacob Maris, Johannes Bosboom, Anton Mauve, Jan Toorop en andere kunstenaars werd getoond. Misschien hing er toen ook wel werk van Van Gogh aan de muur zoals eerder dat jaar bij een tentoonstelling in Den Haag. Het waren niet alleen kant-en-klare kunst werken die Hidde Nijland kocht. Hij gaf soms ook opdrachten. Bijzonder was een inzame lingsactie in 1896 waarmee Nijland een portret voor Paul Kruger hoopte te financieren als huldeblijk aan Transvaal. Cecil Rhodes was uit op het goud in die regio en had daar een on succesvolle militaire inval gedaan, de zoge naamde Jameson Raid. Het plan kon op weinig bijval rekenen, maar in de jaren die volgden kon Zuid-Afrika op steeds meer steun vanuit Nederland rekenen, en van andere lan den. In 1900 werd in Parijs de wereldtentoon stelling georganiseerd. Zuid-Afrika deed mee Portret van Hidde N'jland door Jan Toorop Collectie Dordrechts Museum en gebruikte het evenement om propaganda tegen de Britten te maken. De Tweede Boeren oorlog was op dat moment gaande, en het was niet helemaal zeker of alle getoonde objecten wel veilig terug konden komen. Hidde Nijland besloot de hele collectie over te nemen. In 1902 opende hij daarmee het Zuid-Afri- kaansch Museum in Dordrecht. De aankoop van de collectie leverde hem een lofdicht op dat op 3 november 1900 in Het Nieuws van den Dag werd gepubliceerd. Het is een acrosti chon: Het feit beslecht. De Republieken In naam van Engeland doodgetrapt! De Vrijheid met gekorte wieken! Deo juvante erbij gelapt! Een schat bevat 't Parijsche wonder. Nooit word' geduld, dat die verdwijn'! IJl voort! Straks gaat „de Boer" ten onder! Laat 't Paviljoen geen Praalgraf zjjn! Aanbidding zag men daar om Kruger's beeld, zoo heilig. Neen, 't is geen rijke Brit, die 't koopt! God dank, 't is veilig! De „Broeder van het Noord" kwam, zag en overwon!

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 20