nhoud fSiP Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwar den en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Histo risch Centrum Leeuwarden www.aedlevwerd.nl www.historischcentrumleeuwarden.nl Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 8,- Redactie Ger Bosklopper, Paul Bron, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Henk de Vries, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Jan Bekhof, Nykle Dijkstra, Ad Fahner, Hiltje Gerards, Walter Kromhout, Sian Wierda Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 23 50 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 22,50 per jaar t.n.v. LHV Aed Levwerd, Leeuwarden. IBAN: NL27INGB0008456576 BIC: INGBNL2A Incasso's worden geïnd eind februari. Het ver sturen van facturen naar leden zonder machti ging is in dezelfde periode. Ledenadministratie: Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeuwarden, ledenadministratie@aedlevwerd.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Dekker Creatieve Media Druk Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1900 ex Op de voorzijde: Harddraverij om de gouden zweep, op 24 juli 1830 gehouden op het Zaailand. Op de achtergrond de stadswal en de huizenrij aan de zuidkant van het Zaailand. Koning Willem I en de prinsen Wil lem II en Willem III aanschouwen het spektakel vanaf het balkon van het gerenommeerde 'Heerenlogement' rechts op de achter grond Op de achterzijde: Factuur van Hotel-Café-Restaurant De Groene Weide voor perso neelsvereniging De Schakel van de dienst Openbare Werken van de gemeente Leeuwarden, wegens zaalhuur en verteringen tijdens een aldaar gehouden feestavond op 26 november 1958 nummer 56 mei 2018 Honden, die tot hun eigen braaksel terugkeren 2 Logement de Groene Weide (1801-1965), anderhalve eeuw zorg voor mens en dier 7 Het dak er af! De Buitenschool 11 Hidde Nijland: een kunstverzamelaar uit Leeuwarden 17 Vestiging Auke Rauwerda in Leeuwarder binnenstad definitief gesloten 20 De zwarte weg van Klaas en Martinus Sluijter 22 Het einde van Nederlands oudste platenzaak 24 Een Leeuwarder meisje vond in 1790 haar geluk op Vlieland 26 Een leven lang brandbestrijder Commandant Van Meegdenburg sliep toen de Frieslandhal brandde 30 Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd, Historisch Centrum Leeuwarden en Monumentenzorg en Archeologie 34 Brievenbus/mailbox 37 |AedLevwo?p Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in september 2018 Sluitingsdatum kopij 1 juni 2018. Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren, voorzien van suggesties voor illustraties Zie voor de auteursrichtlijnen de website van Aed Levwerd Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van de redactie. De redactie van Leovardia heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van al het gebruikte beeldmateriaal en als bron te vermelden. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal in deze uitgave zonder dat met hem/haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met het bestuur van Aed Levwerd via secretariaat@aedlevwerd.nl

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 2