r7 "A iü De band met Leeuwarden bleef ëul)rïaa.-j-z J&04 IJ JvëfM ixdftJJ'. ■-F j, - - j L c ovar3 ïa, 11 Model van een potschip Foto: Fries Scheepvaart Museum ningen als zijn rayon toegewezen als opvol ger van zijn zwager Rinse, die zich in 1810 in Leeuwarden vestigde en in de pottenbakkerij aan de slag ging. Bouwe koos domicilie in Zuidbroek en dat is tot zijn dood zo gebleven. Zowel Bouwe als Janke stierven echter aan boord van het potschip: 'Op 16 maart 1820 is overleden Janke Jans Dorema, in een pot schip liggende te Sappemeer in de buurt der comparanten, oud 57 jaar, geboren te Leeu warden, wonende op gemeld schip, ehe- vrouw van Bouwe Bouwesz. Pronk, van beroep schipper'. Bouwe overleed op 2 februari 1843: 'op 2 fe bruari 1843 is overleden te Zuidbroek Bouwe Bouwesz. Pronk, oud 76 jaar, schipper, in zijn schip overleden, geboren op het Eiland Vlie, Prov. Friesland, den 29 november 1766, we duwnaar nalatende 4 meerderjarige kinde ren'. Dat het geen vetpot was aan boord blijkt uit de beschrijving van de nalatenschap: 'dat deszelfs nalatenschap in niets anders bestaat dan in enige losse goederen en het lijfstoebe horen van de overledene, wijders dat door dit overlijden geen fideï commis is gedevolveerd noch vruchtgebruik vervallen'. De verbinding Pronk-Dorema was een heel hechte; natuurlijk voeren de Pronken later niet meer met een potschip, maar het aarde werk moest wel vervoerd blijven en daarvoor zorgde tot het laatst toe de familie Pronk, die de beurtdienst Leeuwarden-Groningen on derhield met vrachtschip De Jonge Jan. De laatste van deze beurtvaarders, Menno, ver telde dat zijn vader nog regelmatig Dorema- aardewerk vervoerde. De band met Leeuwarden bleef lang be staan wat ook blijkt uit bijvoorbeeld familie gebeurtenissen. Een kleinzoon van Bouwe en Janke, Rinse, en zijn vrouw voeren nog steeds op het potschip van de familie Dorema en zo kon hun dochter Janke in Leeuwarden wor den geboren. Uit de geboorteaangifte uit 1827 lezen we dat Andries van der Veer, 28 jaar oud, pottenbakkersknecht als getuige optrad. Trouwens, ook bij de eerdere geboorte van Jan in 1822 lag het schip 'op het Vliet waar de pottenbakkerij van Dorema gevestigd is'. Dat de kinderen, met vader en moeder steeds heen en weer varend tussen Gronin gen en Friesland, zich in beide provincies evenveel thuis voelden maakte dat zowel Jan als zijn zus Hillechie trouwden met inwoners van Leeuwarden. Jan trouwde op 16 mei 1849 met Trijntje van der Heide. Hij was toen 27 jaar oud, koopmansbediende en Trijntje was 21 jaar oud, zonder beroep, minderjarige dochter van Lieuwe van der Heide en Tietje Miedema, een Leeuwarder melktapster. Jan veranderde later van beroep; hij werd politie- bediende tweede klasse. Het tweede huwelijk Officieren van de Leeuwarder Schutterij rond 1900. Zittend links: pottenbakker Thijs Dorama was tussen Hillechie, 27 jaar oud, geboren te Sappemeer, wonend te Leeuwarden en Haye Bergen, 34 jaar, timmerman, geboren en wo nend te Leeuwarden, zoon van Hette Bergen en Sytske van Geelen. Wie weet wonen er nog nazaten van Jan en Hillechie Pronk in onze stad. ■f/i i'-oi yjëëëe-'r* n J gj-e -iwA-a C an-ni c-y yl (yt?~07' ^syyi t q> 71 m Tl lJ y Het bewijs van belijdenis van Bouwe bij de Doopsgezinde gemeente van Vlieland r/sïfi-+ De attestatie van Bouwe naar Leeuwarden, die werd geweigerd

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 31