iigssgiigss lünliriüL Logement de Groene Weide (1801-1965), anderhalve eeuw zorg voor mens en dier Het dak er af! De Buitenschool Een leven lang brandbestrijder Commandant Van Meegdenburg sliep toen de Frieslandhal brandde TT O TMn TV7VTT1 Eeuwenlang waren steden omsloten door verde digingswerken. Binnen kwam je door een stads poort die vaak rond een uur of tien 's avonds werd gesloten. Voor de reiziger die te laat kwam was er vaak een mogelijkheid om te overnachten in een logement. Ook in Leeuwarden waren er van die logementen zoals De Bleek buiten de Hoekster- poort en De Posthoorn buiten de Wirdumerpoort. Aan de Westersingel buiten de Vrouwenpoort was ook een dergelijk logement gelegen met als uitba ter Jan Johannes. In 1801 kwam daar de Groene Weide bij. Ruim anderhalve eeuw heeft de uit spanning gefungeerd als pleisterplaats voor boe ren, burgers en buitenlui. Behalve een café was deze tevens stalling, garage,dekstation, tanksta tion en busstation. Het was kastelein en stalhouder Oeds Diemers die in november 1801 per advertentie bekend maakte 'bij de minstaannemende publicq bij Strijkgeld te Besteeden: Het ARBEIDSLOON van het maken van een HUIZINGE en STAL buiten de Vrouwen Poort by het Paarde Wad, in voorschree- ven Stad'. Aan het begin van de twintigste eeuw ontstonden op advies van schoolartsen en huisartsen de eer ste openluchtscholen in Nederland. In Leeuwar den startte in 1930 de Buitenschool. Een zeer bijzondere school. Door de historie, door de spe cifieke doelgroep, maar zeker ook door de bijzon dere bouw en de unieke mogelijkheden van het gebouw. 'De school van kou lijden en dik eten'. Kitty Postma was een van de acht kinderen van het gezin Postma uit de Boerhaavestraat, maar de enige van het gezin die naar de Buitenschool ging. In 1958, op zesjarige leeftijd. Haar zwakke gezondheid in die jaren was de reden voor de schoolkeuze. Zo'n beetje alle kinderziektes had ze gehad inclusief blindedarmontsteking. Aanster ken dus. Haar buitenschoolperiode was in meer- derlei opzicht bijzonder. Daar waar veel kinderen slechts een of een paar jaar op de Buitenschool zaten, verbleef Kitty daar de hele lagereschooltijd. Zes jaar dus, tussen 1958 en 1964, in de over gangstijd tussen het strenge regime van de jaren vijftig naar de wat lossere sfeer van de jaren zes tig. Ook de overgang van het oude schoolgebouw naar het in 1961 geopende nieuwe complex. Gert van Meegdenburg sliep die nacht als een roosje. De organisatievoorzitter was dik tevreden over de geslaagde sinterklaasintocht, eerder die dag in Leeuwarden. Nog diezelfde nacht, van 23 op 24 november 1996, brandde de Frieslandhal af. Een grote brand, die nog bij duizenden stadgeno ten op het netvlies staat. Maar hij, de brandweer commandant van Leeuwarden, wist van niets. Van Meegdenburg, tussen 1967 en 2003 topman van de Leeuwarder en de Friese brandweer, kan er anno 2018 hartelijk om lachen. 'Ja, dat was ko misch.' Hoe heeft dit kunnen gebeuren? 'Na af loop van de sinterklaasintocht hadden we een receptie voor vrijwilligers en sponsoren in schouwburg De Harmonie. Er waren wat toe spraakjes, ik sprak zelf ook. Ik had geen dienst, maar ik had mijn pieper wel bij mij. Tijdens die receptie had ik die pieper uitgeschakeld. Maar later ben ik vergeten om dat ding weer in te scha kelen. En mobiele telefoons hadden we nog niet.'

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 3