araffl ;na fiflUJ Neergang YOLK VAN NEDERLAND! L C 0 Vdr^ Ïa, 1Ü m txj Nieuwestad-zuidz'ijde b'ij de Waag. Het grote pand links is het huis van de familie Vegelin van Claer- bergen. Op deze plek stond voordien de sociëteit De Fraterniteit. Tekening van Johannes van der Veen, 1847 Collectie Fries Museum van nog een heikel punt: de benoeming van de leden van de Leeuwarder magistraat, de zoge naamde magistraatsbestelling. De Staten had den tot groot ongenoegen van de stadhouder verzocht de magistraat te kiezen op de wijze zoals die was voor de overdracht van die be voegdheid aan Willem V. Het resultaat van de bespreking was het tot stand komen van inge wikkelde reglementen en procedures die de patriotten buiten de colleges hielden. En daar mee verdween ook de mogelijkheid om een einde te maken aan het functioneren van de premier Willem van Hambroick. Deze niet- burger van Leeuwarden was regent van IJlst, een buitenstaander dus, die in 1777, na het overlijden van burgemeester Arnoldi, de stad was opgedrongen tegen de reglementen in. Premiers stonden geheel ten dienste van de stadhouder en werden door het volk bosdui- vels' genoemd. Zij adviseerden de stadhouder bij de benoeming van nieuwe leden. Kleine re geringspostjes werden door hen vergeven aan familie en vrienden. Zelfs dochters werden benoemd tot poortwachter, turfmeester of commissaris van de trekschuiten in steden waar ze niet eens woonden. Hoe gehaat Van Hambroick was, lezen we in het volgende spotschrift: 'Hij kruipt gelijk een slang in 't stof, De trap op van 't glibb'rig Hof, Om na zijn wederkeren Zijn medegezellen in den Raad Van Vroedschap en van Magistraat Te mogen overheersen'. De Friese patriottenbeweging beleefde een iet wat tragisch einde. De exercitiegenootschappen werden door de zogenoemde 'bloed- plakkaten' van de Friese Staten in hun mogelijkheden sterk beknot en er volgde censuur van de druk pers. En juist dat laatste was een van de speer punten van de beweging geweest. Van der Capellen eindigde er zijn 'Brief mee: 'Als men niet vry tot zyne medeburgers kan spreken, nog hen bytyds waarschouwen, dan valt het den onderdrukkers des volks zeer gemakkelijk hunne rol te spelen'. De pers probeerde in de ogen van de Staten 'het zaad van twist en twee- dragt te zaaijen, en het zoo nodig vertrouwen tusschen de regenten en de ingesetenen, waare het mogelijk, alomme weg te nemen'. Het ver bod trof vooral het in Leeuwarden door Johan nes Boltjes uitgegeven weekblad De Friesche Patriot, want de Leeuwarder Courant was braaf en neutraal. Boltjes' krant, die veel in scheer winkels werd voorgelezen, kreeg veel reacties in de vorm van ingezonden brieven van wel honderdenvijftig verschillende lezers. Tegenregering in Franeker In een alles of niets offensief streden de patriot ten door en keerden zich niet alleen tegen Wil lem V, maar tegen alles wat riekte naar aristo cratisch misbruik. Een dramatische escalatie kon eigenlijk niet uitblijven toen de patriottische sta tenleden in 1786 onder leiding van Van Beijma een tegenregering vormden in Franeker in de hoop zo een volksopstand tegen de regenten te bewerkstelligen. Franeker, met zijn universiteit, was door de vele patriottische professoren en studenten vatbaar voor een politieke omwente ling. De Franekers brachten de stad in staat van verdediging en kregen hierbij steun van ruim vijftienhonderd leden van de vrijkorpsen uit de hele provincie. De Wirdumer notabele Doeke Hellema be zocht de stad en 'zag met ontzetting het aantal van gewapende manschappen uit alle oorden van Friesland aldaar verzameld. Men hoorde niets anders als zwetsen, vloeken en tieren op Oranje en zijn aanhang, vooral op de Leeuwar ders, welke de wettige regeering staande hielden'. •WAARDE -MEDEBURGERS' Indien Gylicden my, den Sehryvcr'deezes» in myn pmoon, denkenswyze en particuliere omltandighe- den kende, zo zoude ik niet fioodig hébben Oïfcdeu te verzekerendat ik geen Fonui«zoeker ben Jat ik niet alleen nooit «enigerlei Ampcen liebbe bekleedmaar dat ik die zelfs «ooit békleeden noeli brgeeren kan; dat ik derbal ven volkoomen belangeloos eh óveraolks ge loofwaardig ben wanneer ilt UDeden beiuige, gelyk ik voor "dan "AlweeienTdeh God doe, dat niets dan veront waardiging over de godtooze wyzcwaarop Gy- liedeti verkogt en verraad en wordt gepaard met eens viiurige begeerte omeer dat het voor altoos te iaat is nog eene pooging tot U/ietUr, tot onzer aiitf redding te doen, my dringen om my tot Ulicden te vervoegen» Ffetïs, itffne Waarde Medeburgers I niet I if der t gille ren of egrgiftergn dat mén Ulkden bedriegt en ittisltan- neen! Gylie«terr ivtom «ret van vroeger ivderr te fpreeken nu lederd by na fttiee eeuwen d^ Ipeel bal geweeff van allerlei bcerfchzugtige Liedendie. oude? ïcbyn van voor Ulieder belangen en vryheid te zorgen, «iets, ja zoo waar alsVreetien God is, aan wie ik We gens dit Schrift reketifchnp zal motten gecven vof- firekt niets anders beoogd hebbendan een erÖyk juk' op Ulieder vrye halzen re drukken. Vergun my derholven dat ik Olieden uit de gefchie- dertiflen oiucs Vaderlands, niet zoals die Uliede» door gebuurde Sclirvvers of onkundigeaf met vooroorctec- ïen bezette men fclieit maaralle dikwerf worden voor- gefield maar zoals de zaken waaragiig gebeurd zyn, met weinige woorden en in ten eebvouwdigen en ver- ftaanbaaren Ityl moge voordmagenhoe liet Yrcïgelyk mede geleegen is, en wat inen mee (Meden, met om tllettmet Neer landt Folk lkcds beeft voorgehad» Bladzijde uit Brief aan het Volk

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 7