k Sweet memories Van Slooten ruim vijftig jaar aan de Emmakade 9 L e 0vo-Ti) La, Henk de Vries Concorp in Jirnsum viert dit jaar het hon derdjarig bestaan. Die naam zal bij veel Leeuwarders geen herinneringen oproe pen in tegenstelling tot de naam Van Sloo ten (VS), het suikerwarenbedrijf dat ruim vijftigjaar zijn zoete lucht verspreidde over de Emmakade en omgeving. In 1987 werd VS overgenomen door Concorp. In 1916 werd de pepermuntfabriek offici eel opgericht en in 1918 begonnen de broers Rinse en Gooike van Slooten de Firma R.G. van Slooten in de Droogstraat in Harlingen. Ze importeerden aanvankelijk pepermunt uit Engeland. Door de Eerste We reldoorlog kwam daar noodgedwongen een einde aan en begon men zelf met de fabricage van pepermunt. Ze deden ook zaken met de sultan van Solo in Nederlands-Indië, waaraan het merk Kraton pepermunt herinnert. In Har- lingen stond het bedrijf bekend als de Peper- muntfabriek. Die naam dekte niet geheel de lading want er werden ook rumbonen en an dere suikerwerken geproduceerd. Van Harlingen naar Leeuwarden De beurscrash van 4 oktober 1929 betekende de ineenstorting van de wereldeconomie. Ook Van Slooten kreeg het moeilijk maar kon des ondanks doorgroeien. Het pand in Harlingen werd te klein en uitbreiding bleek niet moge lijk. In 1930 kocht de firma de leegstaande blikfa- briek aan de Emmakade-noordzijde in Leeu warden en in 1933 werd, na een grondige ver bouwing, de productie tot grote teleurstelling van vele Harlingers, overgeplaatst naar Leeu warden. Een aantal werknemers en hun gezin nen verhuisde mee. De beide directeuren had den hiertoe in 1931 al het voorbeeld gegeven, Rinse verhuisde naar de Emmakade 11 en Gooike eerst naar nummer 67 en daarna naar 132. In een adresboek staat hun beroep omschreven als 'fa brikant van azijn en suikerwerken'. Groei zette door In 1939 kreeg het sombere gebouw aan de Em- makade een ander aanzien. De ronde vormen werden hoekiger, de muren werden voorzien van gele metselsteen en de ramen werden gro ter. De vestiging werd daarnaast uitgebreid met een ketelhuis dat op de Emmakade 151 kwam. Tijdens de oorlogsjaren kon er op be scheiden kracht worden doorgewerkt. Vlak voor de bevrijding werd het gebouw door ver zetsmensen gebruikt als wapendepot van de Binnenlandse Strijdkrachten. In de jaren zestig maakte de fabriek een forse groei door. Diverse panden naast de fa briek werden opgekocht en soms ook weer af gebroken. Naast pepermunt kregen drop en zuurtjes steeds meer betekenis en deze vorm den de hoofdmoot van de fabricage. Gooike van Slooten was een liefhebber van boten en bezocht regelmatig een werf aan het Vliet. Als hij het terrein opstapte bood hij de werkers een product van hem aan: 'Wille jim oek een Verrekt Slecht pepermuntsje?' De meisjes van de suikerwerkfabriek Het productieproces was grotendeels hand matig en dat zorgde voor veel werkgelegen- Dames op de inpakafdeling

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 11