L e 0var} Lu, zonder te kunnen denken dat er nog eens een kwaaje Corporaal zoals Napolion te voorschijn koomen zauw', zo schreef Gerhardus later. Korte tijd later moest Gerhardus inderdaad het leger in. In 1793 staat hij te boek als mari nier in het Regiment van Van Westerloo. Zijn vader werd een jaar later aangesteld als com mandant van de kolonie Demerary in Suri name. Twee jaar later was het chaos in de Republiek. Met hulp van Franse revolutionai ren werd stadhouder Willem V verdreven en kwamen de patriotten aan de macht. De Ba taafse Republiek werd uitgeroepen, of de 'Ba- viaanse Republiek', zoals Portegies en de zijnen het noemden. Daarna verdwijnt Ger- hardus enige tijd uit beeld, maar het is moge lijk dat hij zich naar Hannover heeft begeven. Daar gingen veel Nederlandse officieren heen die trouw bleven aan de stadhouder. Eind 1799 werden de Nederlandse troepen bijeengebracht op het Ilse of Wight, waar The King's Dutch Brigade werd gevormd, als on derdeel van het Engelse leger. Daar sloot ook Gerhardus Portegies zich op 16 oktober 1800 bij aan. Enkele onderdelen van de Hollandse Brigade werden korte tijd in Ierland gestatio neerd, maar de troepen zagen weinig actie. In de zomer van 1802 werd de Vrede van Amiens gesloten en keerden de meeste militairen terug naar huis. Zo ook Portegies, die op 10 april 1803 in Deinum in het huwelijk trad met Geertruida Riegersma, een 'kreas lyts wyfke', zoals Halbertsma later schreef. Het echtpaar opende een herberg in Nieuwe Bildtzijl, en even leek het erop dat Gerhardus Portegies verder een rustig bestaan zou leiden. De Waterloo-medaille van Portegies flCn U V1CEWUV1 iflwj L,lw n".-IV 1 - - A Izo C,ERf/4ROUS PORTUGEES ctl GEERTRUffl.-t Rf/SGpR vjl.f// EehtC Lieden, J\ Herbergiersgewoond ^ebhcqfc op de rtffeuwè Bildfzyl onder den Dorpe Halluiiv» onlangs van dn ar Jn ftilte vertrokken zyn met agtcrlatirig van ecqige Meubilaire Goederen WThtcéf en Winkel wasrenzo is het: dgt Drist en Gertshie yen Fa werdtfadM gemelde Echte Lieden door dezen fbmmeercn. om voor den 10 Oéfobfr eerstkomende, tot hunne Woonplaats terug te keerenof iemand te quajificccren tot het bereddert vim derzel ver Roe del'zullende by gebreke dies daar mede gehandeld worden air jstf Rechten behoort. A dhr n 1 Fcrwerd den Ter Ordonnantie van Drost cn Gerechte voorn. September 1803- W. ALBARDA, Secretaris. i. n.titkH mtaTiD ie fcltri atari De Bataafsche Leeuwarder Courant plaatste op 1 oktober 1803 deze advertentie. Portegies en zijn vrouw waren met de noorderzon vertrokken Een rustig leventje? Maar vanuit zijn herbergje op het Bildt hield hij de politieke ontwikkelingen goed in de gaten. In mei 1803 verklaarde Groot-Brittannië weer de oorlog aan Frankrijk. Als gevolg daar van werd meteen Hannover bezet, dat toen nog een onderdeel van het Britse Rijk was. In juli werd de overgave getekend en vele officie ren weken uit naar Engeland. Colin Halkett, een Nederlandse officier in Britse dienst, speelde een belangrijke rol in de recrutering van deze uitgeweken officieren. Gerhardus Portegies kwam zo samen met zijn vrouw in Engeland terecht en werd op 6 decemer 1803 als dragonder ingeschreven bij het King's Ger man Legion. Op 25 april 1804 werd hij als kwartiermeester ingelijfd bij het Tweede Hu- zarenregiment K.G.L. waar hij de volgende elf jaar bij zou blijven. In 1807 werd het regiment ingezet in de regio rond Denemarken en Noord-Duitsland, en in 1809 bij de Schelde tijdens de mislukte Walcherenexpeditie. In 1811 werd het huzaren- regiment naar het Iberisch schiereiland ge zonden voor een grote expeditie onder bevel van de Hertog van Wellington. Gerhardus' vrouw bleef achter in Engeland. In Lissabon werd Portegies ingekwartierd bij een 'schoone jonge sinora', die hem al snel 'haar lieve ketter' noemde want hij was niet katholiek zoals zij. In de brief aan Joost Halbertsma schreef hij, dat hij het meisje wijs maakte voor haar ka tholiek of zelfs mohammedaan te willen wor den. Het meisje zuchtte en zei dat ze onder een zware last gebukt ging. Ze hield van Porte- gies maar die was volgens haar verdoemd als niet-katholiek. 'Welnu, verschaf mij ten min sten het paradijs in deze weereld', zei Porte- gies. Ze gaf daar gehoor aan, maar bracht daarna vele dagen in de kerk door, liep in vele religieuze optochten mee en kuste alle Ma donna's. Ze had duidelijk last van haar gewe ten, en wanneer ze zich aan 'het zondige vermaak' overgaf, legde ze het mariabeeldje, dat om haar nek hing, even opzij. Ze bedekte het met haar halsdoek 'om geen getuigen te weezen wanneer de rommelpommel los ging'. Korte tijd later was het uit met de pret en ging ze er met een katholiek vandoor om haar ge weten te zuiveren. 'Wat dunkt Uwen nu van deze vroome ziel? het was alles suiver ka- tooliek', zo vroeg Portegies later aan Hal- bertsma. Waarschijnlijk moesten Portegies en Hal- bertsma hier wel een beetje om grinniken. Zij stelden een goed verhaal boven een keurige moraal. Zo vroom was Portegies zelf immers niet geweest door het met een Spaanse dame aan te leggen terwijl zijn vrouw nog in Enge land zat. Na de Slag bij Waterloo Over zijn oorlogservaringen schrijft Portegies niets, maar zijn regiment nam aan vele grote gevechten deel. In 1813 verliet dit regiment het schiereiland weer. Op 18 juni 1815 volgde de Slag bij Waterloo, waarin Napoleon definitief verslagen werd. Portegies raakte vermoedelijk niet gewond, maar de vele militaire expedities hadden toch hun tol geëist van zijn fysieke gesteldheid. Op 25 juni 1815, een week na de grote veldslag, nam hij ontslag 'at the request from ill state of health'. Halbertsma weet dit aan het zware mi litaire leven, zelf weet Portegies het aan de avond dat hij als baby in de sneeuw was ach tergelaten. Portegies was toen kennelijk ook wel klaar

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 15