- LcovaV^tA. met het militaire leven. Hij was blij dat Napo leon verslagen was, maar dat betekende niet dat hij graag terugkeerde naar de tijd voor de omwenteling van 1795; de tijd waarin je af komst en milieu je leven grotendeels bepaal den. In zijn brief aan Halbertsma veegde hij de vloer aan met mensen als zijn vader, die als militair hun leven hadden willen geven voor het vaderland: 'Dit (namelijk zich voor het va derland te laten doodschieten) heeft de onder vinding geleerd een der domste dwaasheden te zijn, maar om voor 't vaderland te blijven leven, dit is het denkbeeld van onze zoo be roemde Vriese Aadel. En ik begin nu ook te ge- looven dat deze domme snaaken gelijk hebben, want zo zij den dood bij Waterloo ge storven waren, als dan zoude er immers geen verstandige burgers gevonden kunnen worde, om dien zo gewigtige grietenijsdienst met eene verstandige secretaris aan het hooft te kunnen waarneemen, en helaas zo wierd dan ook onse goede kooning op eenmaal berooft van het delicaatste fijnste trotsche en domste gedeelte van de altijd zo vroome en flegmati sche Hollandsche Natie.' De rest van zijn leven bleef Portegies in Bolsward wonen. Daar leerde hij de Halbert- sma's kennen die net als hem weleens bij de burgemeester kwamen eten. 'Hja [Eeltje en Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) Portegies] betellen de gasthear en de gastfrou nei de mieltiid meastal mei Dutske sangen, dy de doctor leard hie by de studinten fan Heidel berg en de majoar fan syn rezjimint Hannove- ranen..' Portegies en Halbertsma hadden de chaoti sche jaren meegemaakt die volgden op de Franse Revolutie en leefden daarna in een we reld die zichzelf verlicht vond, maar eigenlijk Eeltje Hiddes Halbertsma (1797-1858) vrij intolerant en reactionair was. Waarschijn lijk hadden Portegies en Halbertsma genoeg meegemaakt om met enige afstand naar de strenge heersende moraal te kijken. Ze namen deze met een korreltje zout en konden daar over goed met elkaar praten. Gerhardus Portegies overleed op 26 januari 1854. Zijn vrouw was vier jaar daarvoor al overleden. De slag bj Waterloo. Aquatint door Jan Anthonie Langend'jk ,1817 Collectie Rijksmuseum Amsterdam

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 16