ENDAT L c 0vo-Ti) La, van opgesteld. In Brussel wacht de ploeg te vergeefs op haar.'' Het zou haar internationale debuut zijn geweest. De verklaring voor haar absentie blijft in nevelen gehuld. Zou ook hier de wagenziekte haar onderweg parten hebben gespeeld? Na de afzegging voor Praag is ook de atle- tiekcarrière van Annie, dan 23 jaar, voorbij. De Leeuwarder Courant herinnert aan haar eerste optreden op de atletiekbaan, in 1923: derde op de zestig meter hardlopen en tweede bij het verspringen. „Thans heeft mevrouw De Jong gemeend er een streep onder te moeten zet ten.'' Zeven jaar wedstrijdsport is voor een vrouw meer dan genoeg, vindt Annie. De jour nalist voegt er aan toe dat het besluit 'zeker valt te billijken'. Op 12 oktober 1931 schenkt Annie het leven aan dochter Hilda. Annie is meer dan alleen een succesvol at lete. Ook in de organisatie maakt ze zich, jong als ze is, al verdienstelijk. In 1928, pas 21 jaar, treedt ze aan als tweede secretaris in het be stuur van Quick. Na de geboorte van haar dochter stopt ze met deze taak. „Wegens hui selijke omstandigheden", heet het in het jaar verslag. Dat er in 1929 en 1930 ook dames atleten deelnemen aan wedstrijden in het bui tenland, is mede te danken aan Annie. De atle- tiekbond heeft amper geld om dergelijke reizen te betalen, aanleiding om begin 1929 'De Snelvoeters' op te richten. Deze organisa tie stelt herenatleten financieel in staat naar het buitenland te reizen. De dames zijn, tot hun ongenoegen, uitgesloten. Twee maanden later volgt al hun reactie: de oprichting van de Eerste Nederlandsche Dames Athletiek Toerclub (ENDAT), die voor eigen financiering van trainingen en trips zorgt. Annie is een van de drie oprichters. Het is als ENDAT-atlete - met een eigen logo op het shirt - dat ze de wedstrijden in België loopt. In 1932 is het geschil met de atletiek- bond zo hoog opgelopen, dat de ENDAT een officieel verbod krijgt nog langer buitenlandse reizen te organiseren. Annie maakt dit niet meer van nabij mee. Alleen in 1933 keert ze nog terug op de atle tiekbaan om de Friese hordentitel voor zich op te eisen. ,,Mw. De Jong-Zondervan bleek op dit nummer nog niets van haar oude kracht te hebben ingeboet'', schrijft de Leeuwarder Cou rant. Schijn bedriegt. Ze pakt weliswaar de titel, maar haar tijd (13,5 seconde) is bedui dend langzamer dan die in haar gloriejaren. En het estafetteteam van Quick blijkt nu eens niet de snelste, ondanks de inbreng van Annie als slotloper. De dochters Hilda en Attie erven de atletiek- genen van hun moeder. Hilda (1931-1989) is een verdienstelijk regionaal atlete, Attie wordt op de honderd meter B-kampioen van Neder land, één niveau beneden de absolute top. Annie zal zich nog vele jaren verdienstelijk maken voor Quick, resulterend in het erelid maatschap. In 1970 overlijdt haar man. Jaren lang was Jan de Jong, gymnastieleraar aan de Leeuwarder Rijks hbs, dé man achter de atle tiek- en turnsuccessen van Quick. Als voorzit ter van de nationale turnbond en wedstrijd leider van De Friesche Elf Steden was hij een prominente persoonlijkheid in de sportwe reld. In 1972 overlijdt, onverwacht, ook Annie. Na haar huwelijk heeft ze altijd in Huizum ge woond. Posthuum krijgt zij een jaar later als eerste de J.D. de Jong-penning van de schaats- organisatie. ,,Met het handjevol tijdgenoten dat destijds de damesatletiek in Nederland se rieus beoefende, behoorde zij tot de echte pio niers'', schrijft de atletiekbond. Attie heeft de penning een ereplaatsje gege ven in de woonkamer. Ze past er zorgvuldig op, net als op alle prijzen en luxe voorwerpen die haar moeder heeft gewonnen. Maar nu ook zij een dagje ouder wordt, inmiddels 76 jaar, dringt de vraag zich op aan wie zij al deze dier bare herinneringen nog kan doorgeven. Zelf heeft ze geen kinderen. Andere, naaste, fami lie, is er niet. ,,Ja, dat is iets om over na te den ken'', peinst ze. Eén mogelijkheid is in ieder geval uitgesloten, weet Attie. ,,Twee weken voordat mijn moeder overleed, vertelde ze een kennis dat ze eens sportmedailles op de vrij dagmarkt had zien liggen. Die waren te koop. Ik hoop niet dat die van mij ooit op de markt komen, zei ze. Dat vond ze zó erg.'' Foto's: collectie familie Saveur-De Jong Amsterdam, 1927: Quick is voor het eerst Nederlands kampioen op de vier keer honderd meter esta fette. Jan Dirk de Jong (directeur-trainer Quick), Akke Ferwerda, Klaske Roersma, Annie Zondervan, Jo Huizinga en bestuurslid-fysiotherapeut Ritske Lamberts (van links naar rechts)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 21