L C OVUan) La, ft teit, gratis adres-lucifers bij hem konden aan vragen. Destijds was zo'n hebbedingetje echt een nieuwigheid. Op het dubbelgevouwen kartonnetje met daarin een aantal lucifers stond behalve het adres van de aanvrager na tuurlijk ook het adres van Hagens' winkel. In zijn advertenties maakt Hagens regel matig melding van zijn gratis aan te vragen prijscouranten. Deze waren al sinds de acht tiende eeuw in gebruik, maar Hagens verzon weer iets speciaals om zich te onderscheiden van zijn concurrenten. Hij bracht de Geïllus treerde Prijscourant als vermakelijk spel voor Frieslands kinderen uit. Dat zal waarschijnlijk in 1887 zijn geweest toen Hagens op de eerste etage van zijn winkel een speciale afdeling voor damesmantels opende. Mantels voor dames had hij al veel langer in zijn assorti ment, maar kennelijk wilde hij deze meer promoten. Het was destijds nog niet zo ge makkelijk confectiekleding aan dames te ver kopen, omdat de meesten van hen hun kleding zelf vervaardigden. Dames die het zich konden permitteren kozen liever zelf hun stoffen uit en lieten kleding maken door een naaister, met wie ze in de loop der tijd een band hadden opgebouwd. Den solieden ingezeten werkman Naar aanleiding van de opening van de speci ale damesjassenafdeling van Hagens ver scheen in de Leeuwarder Courant een positief verhaal over zijn winkel met de noemens waardige vermelding: dat alle artikelen door werklieden uit deze gemeente worden vervaardigd, zoodat men door bij de heer Ha- gens te koopen, tevens de belangen van vele onzer werklieden bevorderd'. Het grote en goedkope aanbod aan damesmantels en het bevoorrechten van lokale werklieden, aange haald in het krantenartikel, is ook te zien op afteeldingen in Hagens' prijscourantspel met op vakje 32: '...H. Hagens bevoorrecht den so- lieden ingezeten werkman en bevordert de binnenlandsche industrie ook wat stoffen be treft. Deze vermakelijke prijscourant is niet al leen maar een spel, de afteeldingen en de teksten vertellen ons van alles over het soci- ale leven destijds. Hagens leverde aan alle standen, zo staat op het spel vermeld. Toga's voor rechtsgeleerden en predikanten, li vreien voor het mannelijk huispersoneel, ul sters voor voermannen, paletots voor jongeheren, kleding voor alle mogelijke spor ters, chambercloacks en huisjassen voor heren die er letterlijk en figuurlijk warmpjes bij zaten (vakje 54). Evenals voor de dames, verkocht hij voor meisjes slechts mantels en was zijn kinderkleding meer toegesneden op jongens. Hagens leverde kleding op maat tegen con fectieprijzen en ook had hij een doorgaande voorraad van vijftonderd soorten binnen-en buitenlandse stoffen, zo staat te lezen in de eerste vakjes van het spel. In de daaropvol gende vakjes staan reclameteksten of afteel- dingen van situaties die zich voordoen, zowel in de winkel van Hagens als in de stad Leeu warden. Een aantal teksten is hier en daar zelfs in het Fries: 'Jonge, kinst my ek sizze hwer de sa goed bikinde Bildtsche Kleerwin- kel fan H. Hagens is?' 'Weet je dat niet? In het Naauw 174.' 'Tankje wol!'. Jij bent 't heertje Kwam Hagens zelf met het idee om deze geïl lustreerde prijscourant als vermakelijk spel uit te brengen? Dat is de vraag, want zijn prijscourantspel vertoont grote gelijkenis met het Nieuw vermakelijk concurentenspel of jij bent 't heertje (70 x 47 cm) uitgegeven door Magazijn van Heeren en Kinderkleederen J. van Gelder Co., gevestigd in de Kalverstraat te Amsterdam. Op een aantal prentjes, tek sten en randversieringen na, zijn de spellen van Hagens en van Van Gelder min of meer gelijk. In beide spellen zijn verschillende spellingen van het woord 'Concurrenten' ge bruikt: met één 'r' en dubbel 'rr. In Amster dam zal de concurrentie tussen de verschil lende modemagazijnen nog groter zijn ge weest dan in Leeuwarden. Een Concurrenten- spel lag daar dan ook voor de hand. Het zal Hagens zeker hebben aangesproken. Hij pakte het echter anders aan. Met de Geïllustreerde prijscourant als vermake lijk spel voor Frieslands kinderen richtte Ha- gens zich tot de jeugd. Zo hoopte hij dat de kinderen met hun ouders naar zijn winkel zouden komen. Ondertussen deelt hij op ver schillende vakjes in het spel speldenprikken uit naar zijn concurrenten in Leeuwarden. Deze krijgen het in het spel zwaar te verdu ren. Ze worden (vakje 43) met stok en paraplu achterna gezeten en weggejaagd. Op vakje 34 staan ze nog te overleggen 'welke bluf ze nu zullen uithalen'. Op symbolische wijze staat op 41 de kleding van de concurrent afgebeeld: daarmee werd een vogelverschrikker uitge dost. Overeenkomsten en verschillen Op het spel van Van Gelder staan op de vak ken 19-21-24 uniformen afgebeeld voor zee- en landmacht en uitrustingen voor Oost- en West-Indië. Dit soort kleding was in een pro vinciestad als Leeuwarden niet van belang. In plaats daarvan staan op deze vakken afteel- dingen van degelijke damesmantels met bij behorende tekst: 'Hé Sientje, wat heb je een mooie mantel aan, bij wie heb je die ge kocht?' 'Wel, in de zoogenaamde Bildtsche Kleêrwinkel.' 'Nu, dat is toch zeer toevallig, mijn mantel is er ook weg en moe zegt dat het daar zeer goedkoop en netjes is.' Op vakje 24 is duidelijk zichtbaar dat de dame volgens de laatste mode een japon met een queue draagt onder haar jas. Maar tegelijkertijd heeft zij een Friese streekdrachtmuts op het hoofd. Het kwam regelmatig voor dat dames de stadse mode met streekdracht combineerden. Er zijn meer verschillen te zien op de af beeldingen in de twee spellen. De regenman tels voor de heren op vak 48 in het Amster damse spel worden aangeprezen als 'voorbe hoedmiddel tegen verdrinking. Misschien bleef er wel een grote luchtbel zitten in de korte cape aan de jas, waardoor de drenkeling kon blijven drijven. Hagens promoot dezelfde regenmantel onder de naam 'Prins Alberts' (49), en in plaats van een drijvende drenke ling, staat op vak 48 in het spel van Hagens een afteelding van de Leeuwarder hardrijde rij op de schaats, die destijds altijd werd geor ganiseerd zodra het ijs stevig genoeg was. Geschikte ijscolberts leverde Hagens al vanaf

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 26