nhoud Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwar den en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Histo risch Centrum Leeuwarden www.aedlevwerd.nl www.historischcentrumleeuwarden.nl Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 8,- Redactie Ger Bosklopper, Paul Bron, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Henk de Vries, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Nykle Dijkstra, Henk Oly, Jos Saveur, Christine Sinninghe Damsté-Hopperus Buma, Sian Wierda Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 23 50 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 22,50 per jaar t.n.v. LHV Aed Levwerd, Leeuwarden. IBAN: NL27INGB0008456576 BIC: INGBNL2A Incasso's worden geïnd eind februari. Het ver sturen van facturen naar leden zonder machti ging is in dezelfde periode. Ledenadministratie: Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeuwarden, ledenadministratie@aedlevwerd.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Dekker Creatieve Media Druk Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1750 ex Op de voorzijde: Harddraverij aan de Marssumerdijk op 2 september 1808 Aquarel van Jan Anthonie Langendijk Op de achterzijde: Deel van de Geïllustreerde prijscourant als vermakelijk spel voor Frieslands kinderen uit circa 1887. Het spel is afkomstig uit de collectie van Christine Sinninghe Damsté-Hopperus Buma nummer 57 september 2018 Salonorkest Sinnema zwijgt na honderd jaar Bestuur hoopt op vernieuwing en doorstart 2 Leeuwarder stegen: de Pijlsteeg 7 Sweet memories Van Slooten ruim vijftig jaar aan de Emmakade 9 Joost en Eeltje Halbertsma en een 'grouwe poep' 12 Zeven schitterende jaren Annie': vergeten kampioene op het ijs en de atletiekbaan 15 De Maria Louiseschool Een monument voor het lager onderwijs 20 Geïllustreerde prijscourant als vermakelijk spel voor Frieslands kinderen 22 Weldoeners en armoedzaaiers 26 Gokken voor het goede doel 32 Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd, Historisch Centrum Leeuwarden en Monumentenzorg Archeologie 35 Brievenbus/mailbox 37 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in januari 2019 Sluitingsdatum kopij 1 november 2018 Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren, voorzien van suggesties voor illustraties Zie voor de auteursrichtlijnen de website van Aed Levwerd Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van de redactie. De redactie van Leovardia heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van al het gebruikte beeldmateriaal en als bron te vermelden. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal in deze uitgave zonder dat met hem/haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met het bestuur van Aed Levwerd via secretariaat@aedlevwerd.nl

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 2