Lcovo.Ti3tA.3A Het door Frederik Stoett ontworpen Ritske Boelema Gasthuis aan de Turfmarkt, in 1934 In de Monnikemuurstraat bevindt zich deze gevelsteen ter herinnering aan het voormalige Ritske Boelema Gasthuis Foto: Paul Bron vermogen van haar broer en zij zelf stierf in 1712, liet zij haar bezittingen en geld na aan het Abbe Frederiks Gabbema Gasthuis. In haar testament regelde ze dat het bestuur zou wor den uitgevoerd door de voogden van het Old Burger Weeshuis tegen een vergoeding van veertig gulden per jaar. De rente over haar be zittingen werd aangewend ter ondersteuning van de bewoners, 'Hervormde weduwen of be daagde vrijsters van goeden wandel', die zich zelf konden redden en geen bijstand genoten. Dankzij een grote schenking van Eelco van Haersma hadden de vrouwen vanaf 1788 een vast inkomen. In het begin van de vorige eeuw was het complex zodanig vervallen, dat elders nieuw bouw noodzakelijk was. Het leverde onze stad een schitterend voorbeeld van art nouveau op in de Wybrand de Geeststraat, ontworpen door W.C. de Groot en in 1970 zorgvuldig gere noveerd. Behoeftige kraamvrouwen Omstreeks 1520 werd in onze stad het Gilde (in de betekenis van geestelijke broeder schap), gewijd aan de Zoete Name Jezus, op gericht, waarschijnlijk vanuit het testament van Wick Heentiama. Deze adellijke dame had bepaald dat de broederschap haar nalaten schap zou erven met de verplichting om de rente over haar kapitaal, ongeveer 6000 gul den per jaar, wekelijks na de mis in de vorm van kleding en ondersteuning aan de armen uit te reiken. Bovendien erfde het gilde nog een flink aantal kleine huizen aan Bij de Put en in de Breedstraat, Slotmakersstraat en Speelmansstraat, die door weduwen en oude en arme mensen bewoond zouden worden. In het bijzonder beval zij de stichting de verple ging van kraamvrouwen aan en bestemde 8 goudguldens per jaar voor hun verzorging. In 1547 overleed Ritske Boelema. Bij leven had hij al een aantal woninkjes laten bouwen voor behoeftige weduwen, met de naam Ritske Boelema-kamers of Gasthuis. Hoewel het gilde in 1580 ophield te bestaan, bleef de stichting actief. De staat van de woningen ging zienderogen achteruit, in 1623 werden ze verkocht en besloot men tot de bouw van een

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 31