L C OVUan) La, ft nieuw gasthuis, dat verrees op de hoek van de Monnikemuurstraat, achter het koor van de Jacobijnerkerk en dat in later jaren steeds ver der werd uitgebreid. Naast huisvesting genoten de bewoonsters jaarlijks een uitkering in voedsel, turf en geld, hetgeen overigens te weinig was om in alle behoeften te voorzien, zodat een beroep moest worden gedaan op de familie. Het grootste deel van het gasthuis werd in 1905 gesloopt, nadat het reeds onbewoonbaar was verklaard. De poort werd overgebracht naar Cornjum. Bijna onherkenbaar staat in de Monnikemuurstraat nog een deel van het oude gasthuis met de naam Zoet name Jezus Gilde op de gevel. Daar bevindt zich ook de gevelsteen. In 1850 verhuisden de bewoners naar een nieuw gasthuis aan de Turfmarkt, hoek Droe- vendal, dat was ontworpen door Frederik Stoett. In samenwerking met de Vereniging voor Volkshuisvesting verrees na de sloop een nieuw gebouw naar ontwerp van Chris Vegter met wooneenheden voor een gemengde be- wonersgroep (in gebruik genomen 1988). Die Rijck is erw zijn Goed aan Weduwen en Wezen Het was in 1658 dat buiten de stad, op de nog nauwelijks bebouwde (Ooster)grachtswal, een hoQe van twintig woningen, rondom een bleekveld, werd aangelegd door de bejaarde, kinderloze Marcelis Goverts (1583-1660) en zijn vrouw Mayke Marcus. Marcelis was vanaf 1651 drie jaar lid van de Magistraat en de Vroedschap en in dezelfde periode voogd van het Old Burger Weeshuis. Hij werd in 1660 en Mayke in 1664 bij de Oldehove begraven. In 1659 hadden ze te kennen gegeven dat het hoQe 'bij voortduring' kosteloos bewoond zou worden door weduwen en andere vrou wen en bestuurd door de tijdelijke diakenen van de Waterlandsche Doopsgezinde Ge meente te Leeuwarden. Uit de opbrengsten van een stuk land bij de Leije Oudeleije) kre gen de vrouwen geld voor levensonderhoud en om het geheel in goede staat te houden. Ongeveer honderd jaar later ontving het ge sticht verschillende legaten, onder meer in Het Ritske Boelema Gasthuis in de Monnikemuurstraat Olieverfschilderij: Ids Wiersma, 1905

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 32