Lcovo.Ti3tA.3A 1765 van de voogd Dirk Zeper. Van dit geld kon het gebouw gerenoveerd worden. Daarbij werd in de, met mooi beeldhouwwerk ver sierde, poort het volgende opschrift aange bracht: 'Marcelis Gasthuis, Herbouwd MDCCLXVI, Anno 1658. Die Rijck is erwzijn Goed aan Weduwen en Wezen, Zo word hij na zijn Dood bij God en Menschen presen. Marcelis Goverts en Maria d'Echte Vrouw, Verbonden thienmael vijf en twee Jaer door de Trouw, Gaen stichten God ter eer de Vrouwen tot een woning Dit Huis; wij wenschen haer in 'Eeuwigh de Be looning. Een eeuw later was het gebouw zodanig vervallen, dat er nieuwbouw moest komen. Omdat de Noordersingel nog nauwelijks be bouwd was, verrees hier oostelijk van herberg De Gouden Bal, het nu nog bestaande, door ar chitect Stoett ontworpen, prachtige gebouw, dat tegenwoordig dienst doet als hospice. De prachtige poort uit 1784 verhuisde mee van de Oostergrachtswal naar de Noordersingel. Drie kleinere voorzieningen Op de grens van Boterhoek en Groeneweg be vond zich van 1859 tot 1935 het HoQe Goozen, waar arme jodinnen een rustige oude dag vonden. Het bestond uit zestien woninkjes en werd ook wel het Oranjeklooster ge noemd. Het Luilekkerland was een hoQe dat aan het begin van de zeventiende eeuw werd ge bouwd voor de allerarmsten van de stad, waarschijnlijk alleen vrouwen. Ze woonden er gratis en kregen een kleine toelage. Geen wonder dat de Leeuwarders het Luilekkerland noemden. Er wordt nog altijd gewoond, zij het niet meer door arme vrouwen. Aan Achter de Hoven liet Benjamin Vegelin van Claerbergen in 1872 voor de minvermo genden Fribourg bouwen, genoemd naar het Zwitserse Freiburg, de bakermat van de fami lie. Het hoofdgebouw had de vorm van een chalet. De woninkjes verloren in de loop der jaren hun oorsprongkelijke doelgroep. In het midden van de vorige eeuw werden ze ge sloopt. 31 De oude gevel en de grote toegangspoort van het Marcelis Goverts Gasthuis aan de Oostergrachtswal. Boven de deuren de wapens van de stichters Tekening: Jan Stellingwerf, 1723 Het Marcelis Goverts Gasthuis aan de Noordersingel, nu hospice, ontworpen door Frederik Stoett Foto: Simon Ferwerda

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 33