UITGAVE VAN H. HACENS. 'NAUW 174 LEEUWARDEN J 1 1 r 52 Jonqo^oeren Paitïtt Hé Sienkje icftt hebjnevn mooie mantel hattbii w;c heb jü die ge kocht V Wol, in do zoo ff o- imamde f libit- ■oho Kloör- winket. Na, dat i» ioch zoor Éo*r- val lig ÏHflTl mantel isi er ook weg mi moe zogt dnt hot daar *eer goedkoop en netjes is Contante Ijetaltng Is de sten tal der wtygheid. Cror.t en ifoedkooji nieuw anj.ni/iiip vunl) nines Repen- en Winter- 5 mantels. kenmerk van soliditeit Ln rrrtw m« rtl\* tuj'r Mtt Wftarr, llwtl lik, ik Lm nou gud to plak. Yn 't litu, ja man drrmoailiLliuinf, llatcnl Hagcrns stil my in moai cijpak Aitiitl iti Ilia wol nciujc kinnc, En mal myo wfif tg maoiel ba. Des gtfibjadofi NOESS fa Hora tos! No! '16y je bisiikja, Bj d'oirm fiaw ik 't tl rorpgtt, Hwent ItardagDil kin mj not Wo. Do foddon flta- aentroeh do lolt. Üy H AGENS yn 't Nou, Der matte vry wfize. Svn niimme Vtan 'e gevel Kin elk grif ,..„i i Ki ii 1 I.JSCOUtKRTS vnaal'/s A.V-. We-Hi;;. gvcK]nu\t;vrfl svivcno-yss DEMI :S Al SONS. Ziüzoo. Nu durf ik gtrrorf. iisiur do Noordpool Nu heb ik uen Winter- 17l«tor nnn ran flO. - van II. HAG KNS in het H a it Prijt-Coorint TJU1 Sftt uur-Ulsters •tii )nireint|iiKO, Im-bito van At 10 Diiinaitii «u »f H,

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 44