K! i Dlfl II waarin wij lenen en werken S'TED. BIBL. j I LEEUWARDEN en geleide 1e jaargang No. 1 Mei 1952 Adres administratie: Voorstreek 101-103, Tel. 8348 Abonnementsprijs f 1,80 per jaar L\e lezer zal zich de tragische geschiedenis herinneren van 't Franse dorpje Tignes, dat verdwijnen moest in het belang van de electricitcitsvoorziening van het land. Het dal, waarin het dorp lag, wordt namelijk de bodem van een kunstmatig meer, ge vormd door een grote stuwdam. Men heeft de plaatjes in de kranten kunnen zien: de zware, hoge en dreigende muur achter het nietige groepje huizen met een kerk. Er is veel drukte gemaakt over de verdrij ving van de Tignards. Ieder begreep, dat er niets aan te doen was, elke zakelijke ge- dachtengang leidde onherroepelijk tot de conclusie, dat het kleine dorp aan de grote belangen van de energievoorziening opge offerd moest worden. Toch hebben de bewoners van Tignes zich met hand en tand verzet tegen het ver dwijnen van hun dorp en de hele wereld heeft hun bij voorbaat hopeloze strijd met belangstelling gevolgd. Wat was de oorzaak van deze strijd? Stellig niet een gebrek aan begrip voor de zaak zelf. We geloven niet, dat één dorpeling de belangen van de electricitcitsvoorziening lager zal hebben getaxeerd dan die van Tignes althans bij nuchtere redenering. De hele kwestie was echter, dat de Tignards op dat moment niet nuchter wilden redeneren en dat ook niet konden. Zij beseffen alleen, dat ze het dorp zouden verliezen, waar ze hun leven lang hadden gewoond, wellicht ook hun ouders, mis schien hun grootouders. Van alle vlekjes en stipjes op de Franse kaart was dit het enige, dat een diepere waarde had dan een ver zameling huizen, met alles wat daarbij hoort om een dorp of een stad te vormc En voor dit persoonlijke verlies zullen uo vroegere bewoners van Tignes geen ver goeding kunnen krijgen, hoe goed de mate riële schadevergoeding ook geregeld moge worden. Dat heeft iedereen, bewust of onbewust, gevoeld, toen Tignes ging verdwijnen en Redactie-commissie Dr J. G. Aalders Mevr. H. Bearda Bakker-Stuiveling J. K. Dijkstra Pater P. v. d. Eisen O.P. J. J. La Maitre Jhr J. W. J. Witsen Elias Hoofdredacteur: W. H. Kuipers de kranten voor het eerst aandacht aan dit dorpje besteedden. Het dorp zou gelukki ger zijn geweest, wanneer er geen aanlei ding voor deze internationale belangstelling had bestaan Liet lijkt vreemd, dat we onze aanloop in 'Frankrijk nemen om de lezers van „Dc Leeuwarder Gemeenschap" duidelijk te maken wat dit blad is en wil. Leeuwarden is geêti dorp in een voormalige bergvallei 1 Voorzitter can de Stichting „Leeuwarder Gemeenschap" f I E LEEUWARDER GEMEENSCHAP stelt zich aan u voor. Ilet is het blad van de gelijknamige Stichting. Het zal voortaan per maand verschijnen. Zijn naam wil zijn 'n symbool en een program, 'n Symbool, omdat het uiting wil geven aan al wat leeft in onze Leeuwarder samenleving, 'n Program, omdat het die samenleving wil maken tot een hechter gemeenschap. O zeker, aan gemeenschapszin ontbreekt het de Leeuwarder burgerij geenszins. Het slagen van de lening voor de woningbouw, waartoe de Gemeenteraad in het najaar 1951 besloot, is daarvan een bewijs. De grote opbrengsten van vele geldinzamelingen voor goede doel einden vormen daarvan andere bewijzen. Maar ons blad wil verder bouwen op dat fundament van burgerzin. Er zijn vele scheidsmuren in onze samenleving. Daar tussen leven en werken we, veelal onbekend met de goede strevingen van anderen. Wel nu, ons blad heeft niet de pretentie om muren te gaan slopen. Doch het wil ons wel over die scheidsmuren doen heenzien. Het wil ons vertellen van het werk en de idealen van onze medeburgers. Het wil ook vermelden wat reeds gemeenschappelijk wordt gedaan en wat nog tezamen gedaan kan worden. Het wil hiertoe opwekken. Bovendien wil het 't vele beschrijven, dat we reeds bezitten, het vele goede èn minder goede; het wil zich bezighouden met man èn vrouw, met jong èn oud, met hun vreugden èn hun verdriet. En zo, vertellend van onze grote en onze kleine dingen, van ons werk en onze hobby's, wil ons blad streven naar een echter en hechter Leeuwarder samenleving. Naar de ware Leeuwarder Gemeenschap. Mr. A. A. M. van der Meulen

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1952 | | pagina 1