Een gunstig oordee over de erstgeborene" 1e jaargang Ho. 2 Juni 1952 Redactie-commissie Dr J. G. Aalders Mevr. H. Bearda Bakker-Stuiveling J. K. Dijkstra Pater P. v. d. Eisen O.P. J. J. La Maitre Jhr J. W. J. Witsen Elias Hoofdredacteur: W. H. Kuipers Adres administratie: Voorstrcek 101-103. Tel. 8348 Abonnementsprijs: f 1.80 per jaar Giro-nummer 9910 ten name N.V. Erven Koumans Smeding. Leeuwarden Uier is dan het tweede nummer van „De Leeuwarder Gemeenschap", dat evenals het eerste huis aan huis in de gemeente Leeuwarden wordt verspreid We mogen beginnen met te constateren, dat de ontvangst van de eerstgeborene gun- stig is geweest; vele reacties tonen aan, dat men met belangstelling kennis heeft geno men van de inhoud en vooral, dat men ver heugd is over het verschijnen van dit blad. We zouden ons aan een schromelijke over drijving schuldig maken, wanneer we be weerden, dat dit blad in Leeuwarden on misbaar is. Onmisbaar zijn, in de engste zin, slechts de producten van de kruidenier en de bakker en een dak boven het hoofd. Maar wel geloven wij, dat „De Leeuwarder Gemeenschap" in een behoefte voorziet. Anders waren de Stichting Leeuwarder Gemeenschap, de drukker en de redactie trouwens nooit met deze uitgave begonnen. Niemand zal er rijk van worden en dat is ook allerminst de bedoeling. Want ons blad is geen zakelijk object, in het leven geroepen door een paar handige knapen, die wel eens willen proberen of er klinkende munt uit een dergelijk zaakje tc slaan is. Wij varen onder de vlag van de Stichting „Leeuwarder Gemeenschap" en kunnen dus slechts èen ideële lading voeren. Er is ruimte voor advertenties, maar deze ruimte blijft beperkt. De rest van ons blad en dat is het grootste deel is bestemd voor het dienen van de taak, die we ons gesteld zien. Het aardige van deze taak is, dat ze zo ruim is. We willen schrijven over Leeuwar den en over de Leeuwarders, over hun bedrijf en beroep, over hun vreugden en zorgen, over hun liefhebberijen. Dit alles, opdat men elkaar meer van nabij zal leren kennen en daardoor waarderen. Want dit is nodig om van een toevallige samenbun deling van mensen een gemeenschap te maken. Deze maand schrijven we over uw buurman en de volgende maand komt u wellicht aan de beurt. En mocht er iets zijn wat 11 verheugt of verdriet, dan hoeft u van uw hart geen moordkuil te maken. Schrijf ons hoe meer hoe liever. Wij hebben een serieuze taak; toch is het niet de bedoeling van „De Leeuwarder Gemeenschap" een blad vol zwaarwichtige problemen te maken. Het leven is ernstig maar dat legt ons niet de plicht op voort durend met gezichten als oorwormen rond te lopen. Heus, er kan wel eens een glim lach af; waarom zouden we deze niet eens trachten op te wekken met dit blad? Daar om streven wij naar de „lichte toets" al zult u vergeefs naar een Moppentrommel zoeken. Zelfs het ernstigste probleem, dat aan het verschijnen van „De Leeuwarder Gemeen schap" verbonden is, willen wij op grond van dit principe met een milde speels heid van geest in behandeling nemen. Dat is de zaak van de financiën. Dit nummer heeft u nog gratis ontvangen, maar voor het vervolg zult u zich moeten abonneren. „Ai", zo horen wij u zeggen, „wij moeten dus betalen en dat in deze tijd, nu er niets meer af kan We zouden u gaarne dit financiële onge rief hebben bespaard, geachte lezers, maar heus: dat gaat niet. Een geringe bijdrage moeten we van ieder vragen, want anders verslindt de uitgave van „De Leeuwarder Gemeenschap" handen vol geld. Maar nu moet men waarlijk niet jammeren over vermeende aanslagen op de portemonnaie. De prijs van ons blad is.negentig cent per halfjaar: evenveel als een behoorlijk- pakje sigaretten en nog iets minder dan één kilo suiker. Wanneer u nu eindelijk ook eens iets goedkoops wilt hebben, dan kunt u bij ons terecht! Het wordt 11 gemakkelijk gemaakt om u te laten inschrijven als abonné. Mensen van de Leeuwarder Werkgemeenschap zullen bij u aan de deur komen om te vragen of u betalend lezer wilt worden. Zij en wij rekenen daarbij op uw daadwerkelijke svm- pathie! In dit nummer van „De Leeuwarder Gemeenschap" besteden wij bijzondere aandacht aan het Parkherstellingsoord, dat op 5 Juli een kwart eeuw bestaat. Het verhaal vindt men op de pagina's 8 en 9.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1952 | | pagina 1