Vreugden en moeilijkheden van het begin MAANDBLAD ONDER AUSPICIËN VAN DE STICHTING „LEEUWARDER GEMEENSCHAP" 1e jaargang No. 3 Juli 1952 A He begin is moeilijk, zoals men weet. Dit geldt in het bijzonder voor ons maand blad. Niet, dat we ons willen beklagen over een gebrek aan reacties uit de lezerskring integendeel: „De Leeuwarder Gemeenschap' is van 't begin af een veelbesproken orgaan geweest en wij prijzen ons gelukkig, dat men er tot dusver steeds in gunstige zin over heeft gesproken. Dit wil echter niet zeggen, dat we alleen toejuichingen te horen hebben gekregen. Er waren critici, maar hun critiek had een op- l)Ouwend karakter. Zo vroeg men van ver schillende kanten of de vrouw en de sport liefhebbers niet misdeeld zijn door de Redactie. De Redactie heeft daarna uit overwegin gen van hoffelijkheid en uit goed begrip voor de redelijkheid van de klacht on middellijk pogingen in het werk gesteld om de achterstelling van de vrouw op te hef fen. Zij slaagde er in zich van de medewer king van mej. Poldermans, de directrice van ..Het Baken", te verzekeren voor een vrou wenrubriek. De eerste bijdrage van mej. Poldermans vinden onze lezeressen in dit nummer. De lezers hoeven haar verhaal over vacanticmogelijkheden dicht bij buis overi gens niet over te slaan. Punt 2 van het urgentieprogram betrof dus de sport. De moeilijkheid was, dat we het principieel buiten de vcrslaggeverij en de beschouwingen over wedstrijdresultaten moesten zoeken. liet heeft immers geen zin maandelijks te herhalen wat men dagelijks in de kranten kan lezen. Wij menen echter een goed begin voor onze sportrubriek te hebben gevonden nu de bekende kaatser J. Rodenhuis een artikeltje heeft geschreven over het verschil tussen het Friese kaatsen en het Franse „Jeu de Pelote". Ook de laatste sport wordt hier tegenwoordig vrij veel beoefend, terwijl velen eigenlijk niets van de regels van dit spel weten. Men merkt, dat wij openstaan voor gegronde wensen en klachten, voor zover de moge lijkheden ons veroorloven de lezers hun zin te geven. Dit zijn dan ook niet de begin- moeilijkheden, waarop wij in de aanhef van dit artikel duidden. Die betreffen veel meer de exploitatie van ons blad. Men behoeft geen rekenmeester te zijn om te beseffen, dat buis-aan-huisverspreiding van „De Leeuwarder Gemeenschapeen geldverslin dende bezigheid is. Het loopt in de papieren, vooral door de hoge papierprijzen. Zo snel mogelijk moeten we overschakelen op het systeem van betalende abonné's Nu is het merkwaardige, dat de meesten zich wel willen abonneren, wanneer er een colporteur van ons blad aan de deur komt; trouwens voor het luttele bedrag van 1.80 per jaar hoeft men niet bepaald krom te liggen. Maar wanneer een beroep gedaan wordt op de eigen activiteit van de lezers kring, dan is het aantal reacties uiterst ge ring. Van de adreskaarten, die we bij het eerste nummer insloten, zijn verscheidene ingevuld teruggekeerd, maar in vergelijking met het totaal was dit aantal bedroefd klein. Dat ligt niet aan gebrek van waardering voor „De Leeuwarder Gemeenschap", maar aan de algemeen constateerbare traagheid in het reageren op schriftelijke mededelingen. Vrijwel iedere vereniging, die circulaires uit stuurt met „aangehechte strookjes" weet daar in droeve woorden van mee te praten. Wanneer deze beginmoeilijkheid nu eens spontaan door de Leeuwarder gemeenschap, waartoe ook u behoort, werd opgelost, dan konden we eens-flink opschieten. Laten we dus dit afspreken: Wilt u ons blad niet ge regeld lezen, doe dan niets. Wilt u ons blad wel geregeld lezen (en dit is 't waarschijn lijkste) geef u dan meteen op als abonné. Niet morgen of overmorgen, maar vandaag nog. Het is een kleine moeite, want de P.T.T. heeft er voor gezorgd, dat er ook bij u in de buurt een brievenbus staat! MET VACANTIE: De Vlielander boot met een vrolijk groepje vacantiegangers Redactie-commissie Dr J. G. Aalders Mevr. H. Bearda Bakker-Stuiveling J. K. Dijkstra Pater P. v. d. Eisen O.P. J. J. La Maitre Jhr J. W. J. Witsen Elias Hoofdredacteur: W. H. Kuipers Adres administratie: Voorstrcek 101-103. Tel. 8348 Abonnementsprijs: f 1.80 per jaar Giro-nummer 9910 ten name N.V. Erven Koumans Smeding. Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1952 | | pagina 1