„HET STOKPAARDJE in het Beursgebouw MAANDBLAD ONDER AUSPICIËN VAN DE STICHTING „LEEUWARDER GEMEENSCHAP' Op 5, 6, 7 en 8 OT.ovember De plannen voor het houden van een knut selaarstent oottstelling in Leeuwarden zijn thans zo ver gevorderd, dat de data hier voor definitief zijn vastgesteld. Op Woens dag 5, Donderdag 6, Vrijdag 7 en Zaterdag 8 November zullen vele Leeuwarders de producten van hun liefhebberijen aan het publiek tonen in de bovenzaal van „De Beurs". Men hoopt, dat het Leeuwarder publiek zich bij deze gelegenheid niét on betuigd zal laten en de tentoonstelling ook inderdaad met een bezoek zal vereren. Dat kost voor volwassenen één kwartje en voor kinderen slechts tien cent. liet zijn geen schrikbarende toegangsprijzen en dat moet ook niet, want ieder moet in staat worden gesteld deze bonte mengeling van werkstuk ken te zien, vooral omdat men zo op een allerplezierigste manier ideeën kan opdoen voor de eigen vrije-tijdsbesteding. Het nieuwe maandblad „De Leeuwarder Gemeenschap" heeft zich graag en met ijver achter de tentoonstellingsplannen geschaard, toen deze in de hoofden van enkele ijverige knutselaars waren ontstaan. Het samenbren gen van de „hobby-isten" is immers het vormen van een nieuwe gemeenschap bin nen de grote Leeuwarder gemeenschap, ter wijl daarnaast door het houden van een tentoonstelling met leerzame voorbeelden een zinvolle besteding van de vrije tijd wordt bevorderd. Het is zeer verheugend, dat wij niet alleen staan met onze belang stelling voor deze zaak. Enige weken geleden hebben de dagbladen bericht, dat het Departement Leeuwarden van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel honderd gulden voor deze tentoonstelling beschikbaar heeft ge steld. Naast een welkome financiële onder steuning is dit een goed bewijs van sympa thie, waarvoor de organisatoren hun erken telijkheid langs deze weg graag in het openbaar betuigen. De schenking van honderd gulden ging vergezeld van de mededeling, dat „Handel en Nijverheid' afstand heeft gedaan van plannen om dit najaar iets dergelijks op touw te zetten, zo dat iedere vrees voor „concurrentie" thans verdwenen kan zijn. Medewerking ontvangen de organisatoren ook in grote mate van het Gemeentebestuur, dat zich sterk voor deze plannen interes seert. Er dreigden even moeilijkheden te zul len ontstaan, toen de organisatoren van de Warenscihouw tot hun schrik bemerkten, dat de knutselaars van 15 tot en met 18 October beslag hadden gelegd op de Beurs, op de data, die zij juist voor hun tentoonstelling dringend nodig hadden. De Warenschouw is namelijk uit dc Harmonie gegroeid en zal deze herfst ook van het Beursgebouw ge bruik moeten maken. De knutselaars hadden onder deze omstandigheden wel voet bij stuk kunnen houden, maar toen het Ge meentebestuur meteen met een aanbieding van andere, even aantrekkelijke data kwam. leek het beter enige weken op te schuiven. De knutselaarsclub is intussen al weer sterk gegroeid, zoals men uit de nieuwe lijst, die in dit nummer is opgenomen, kan vernemen. liet pontje bij dc Harmonie Redactie-commissie Dr J. G. Aalders Mevr. A. J. Bearda Bakker-Stuiveling J. K. Dijkstra Pater P. v. d. Eisen O.P. J. J. La Maitre Jhr J. W. J. Witsen Elias Hoofdredacteur: W. H. Kuipers Adres administratie: Voorstreek 101-103,Tel. 8318 Abonnementsprijs: f 1.80 per jaar Giro nummer 9910 ten name N.V. Erven Koumans Smeding. Leeuwarden 1e jaargang No. 4 September 1952

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1952 | | pagina 1