met „Het Stokpaardje" Wkêêbêêêê komt beót in orde li IMP i 5v.. MAANDBLAD ONDER AUSPICIËN VAN DE STICHTING „LEEUWARDER GEMEENSCHAP" ngp 1e jaargang No. 5 October 1952 Redactie-commissie Dr J. G. Aalders Mevr. A. J. Bearda Bakker-Stuiveling J. K. Dijkstra Pater P. v. d. Eisen O.P. J. J. La Maitre Jhr J. W. J. Witsen Jjtlias Hoofdredacteur: W. H. Kuipers Adres administratie! Voorstreek 10!-103. Tel. 8348 Abonnementsprijs: f 1.80 per jaar Giro-nummer 9910 ten name N.V. Erven Kouraans Smeding. Leeuwarden Wij hoeven u niet zo heel veel meer te ver- lellen over de tentoonstelling „Het Stok paardje", die op 5, 6, 7 en 8 November in de Beurs wordt gehouden. De voorbereidin gen voor deze knutselaarstentoonstelling zijn ook de volijverige dagbladschrijvers niet ontgaan en zij hebben er reeds ver schillende keren hun journalistieke pen voor in de inkt gedoopt. Dit verheugt ons zeer; het stond bij voorbaat vast, dat deze ten toonstelling slechts kan slagen wanneer daarvoor in een brede kring belangstelling bestaat. De tentoonstelling is, zoals u weet, opgezet door een enthousiast groepje knutselaars, die de zaak aan het rollen hebben gebracht. In de bijwagen heeft ons blad plaats geno men; we deden dit echter niet om ons op een gemakkelijke manier naar het eind punt te laten slepen. We namen een kleine hulpmotor mee om het vertrek te verge makkelijken en dicht bij de beginbalte ont moetten we al verschillende andere passa giers: de Maatschappij voor Handel en Nij verheid, die een kaartje van honderd gulden kocht en verder het Gemeentebestuur. Al zo kwam de zaak op gang met aandrijving op alle wielen en langs de kant stonden overal belangstellenden, van wie velen be reid bleken te zijn even mee te duwen. Wij wagen ons niet aan een verdere opsomming van personen, want het gevaar van onbe doelde onvolledigheid is groot Maar onvermeld mag toch niet blijven, dat de stichting „De Leeuwarder Gemeen schap" het financiële risico (minus boven genoemde honderd gulden) heeft aanvaard. Dit besluit moest worden genomen voordat de gunstige reacties van vele kanten bekend konden zijn. Het was dus bij alle goede verwachtingen een werkelijk risico; ieder die wel eens een publieke aangelegenheid op touw heeft gezet, weet dat men niet te vroeg in de handen moet klappen. Dat doen wij ook nu nog niet; maar we maken toch nog maar eens even melding van deze si' un ook om te demonstreren, dat deze stichting een zeer practische belangstelling aan de dag legt voor gezonde initiatieven. In dit verband mogen wij niet onvermeld laten dat de heer H. Slaterus, als financieel ge delegeerde van „De Leeuwarder Gemeen schap", méér doet dan alleen op de dub beltjes letten. De laatste weken van de voorbereiding zijn aangebroken. Dit betekent, dat het nu min der een kwestie van praten dan van doen is. Welnu, de bijwagen die in het eerste Bij het doorbladeren van dit nummer zal het de lezer direct opvallen, dat we bijzondere aandacht hebbengeschonken aan de Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Waarschijnlijk hoeven we niet breedvoerig te betogen, dat deze instelling aanspraak kan maken op onze (en dus: uw) belangstelling. Toch zouden sommigen zich kunnen afvragen of „De Leeu warder Gemeenschap" niet al te stilzwijgend voorbijgaat aan het jubileum van een andere grote bibliotheek: die van de,Provincie in het Kanselarijgebouw.. Wanneer dit het gevolg zou zijn van eet) gebrek aan waardering of begrip voor de positie van deze belangrijke instelling, dan zou men ons zelfs in gebreke kunnen stellen. Maar zo is het nietwij menen alleen, dat het gelijk zou staan met water naar de zee dragen, wanneer we in dit nummer over de Provinciale Bibliotheek zouden schrijven. Dat hebben de dagbladen zeer uitvoerig en zeer voortreffelijk gedaan. Maar een woord van gelukwens met het jubileum kan er van onze kant uiteraard nog wel af en dat moge dan hierbij uitgesproken zijn. En nu vragen wij, o)> pagina 8 en 9, uw aandacht voor de Leeszaal. Uier is alvast een plaatje van de welbekende en „welvarende Bibliobus.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1952 | | pagina 1