„HET ^TOKPAARDJE" won de race! 1 e jaargang No. 6 November 1952 EN WAT MOET ER NU GEBEUREN? Adres «drainistratit: Voorstreek 10I-103, Tel. 8338 Abonnementsprijsf 1.80 per jaar Giro nummer 9910 ten name N.V. Erven Koumans Smeding. Leeuwarden Een mooie tentoonstelling, die een enorm bezoek trok klein stukje in de krant met het verzoek om dit meisje in het Parkherstellingsoord te Leeuwarden eens een prentbriefkaart te sturen. De reactie was verbluffend: enige Over de knutselaarstentoonstelling „Het Stokpaardje" hoeven we, bij wijze van na beschouwing, niet veel te vertellen. U heeft deze expositie waarschijnlijk zelf gezien en wanneer u toevallig niet tot de 21.000 be zoekers heeft behoord, dan weet u er des ondanks wel het een en ander van, want de kranten hebben er vele kolommen over volgeschreven. Bovendien had ieder er de mond van vol, zodat het aan publiciteit niet heeft ontbroken. Een en twintigduizend mensen! Het is een groot getal, een getal, waarop de organisa toren trots mogen zijn. Het was een resul taat, dat niet bereikt had kunnen worden, wanneer de zaak niet van nature in de publieke belangstelling zou hebben ge staan. Want we hoeven elkaar niets wijs te maken over de betekenis van publiciteit op zichzelf. Men kan grote verhalen en grote advertenties in dfe bladen zetten, men kan de stad volhangen met biljetten en spandoeken; wanneer de zaak niet van het begin af in de gunst en de belangstelling van het publiek staat, dan helpt dit alles wel iets, maar het resultaat is niet in over eenstemming met de inspanning. We hebben op dit punt heus wel andere ervaringen dan de glorieuze resultaten van het Stokpaardje, maar wanneer u ons, op grond daarvan, met de titel „deskundige' zoudt willen vereren, dan moeten we ernstige bezwaren maken. Wie een beroep doet op de publieke belangstelling en de medewerking van het publiek, die waagt een sprong in het duister. Het publiek is namelijk zeer onberekenbaar in zijn gun sten en dit is wel zonderling, wanneer u bedenkt, dat wij met elkaar dit publiek vormen. Het tragische is, dat de meeste ervaringen ongunstig zijn. Het publiek, zo zegt men. is niet meer in beweging te krijgen. Straat collecten mislukken, bij gebrek aan collec- trices en collectanten, ondanks de vaak in drukwekkende lijst van namen in het „comité van aanbeveling". Vergaderingen en vele andere bijeenkomsten over zeer be langrijke en nuttige zaken mislukken geheel of ten dele, omdat er geen mensen komen. Wie de euvele moed heeft een circulaire in zee te sturen (alweer: over een belang rijke zaak) en bijv. antwoordstrookjes ver wacht, kan welhaast bij voorbaat op een mislukking rekenen. Maar dan wordt er een beroep op het pu bliek gedaan om zilverpapier en capsules te verzamelen voor de aankoop van een geleidehond voor de blinde telefonist bij de kazerne. En meteen komen de reacties: overal spaart iedereen zilverpapier, met een activiteit, die waarschijnlijk veel groter is dan het geval zou zijn, wanneer deze inzameling de Blindenbond in het algemeen betrof. Een patiëntje in het Parkherstellingsoord moest langdurig kuren. Ze verveelde zich en schreef een briefje aan de verzorgster van de kinderrubriek van een groot, lande lijk dagblad. De redactrice zette een heel Bij de opening van „Het Stokpaardje' luisterden de officiële genodigden naar een aubade van het Politiemuziek- corps. Van links naar rechts: mevrouw Linthorst lloman, mevr. v. d. Meulen. de Commissaris der Koningin mr. li. P. Linthorst Homan, de burge meester mr. A. A. Af. v. d. Meulen en de voorzitter van het tentoonstellings comité, de heer J. Siksma. Redactie-commissie Dr J. G. Aalders Mevr. A. J. Bearda Bakker-Stuiveling J. K. Dijkstra Pater P. v. d. Eisen O.P. J. J. La Maitre Jhr J. W. J. Witsen Elias Hoofdredacteur: W. H. Kuipers

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1952 | | pagina 1