Regen op het asfalt tijdens de feestweek 13 3 het bord op het tafellaken en in Enge land, waar veel later het tafellaken in de mode kwam dan op het vasteland, kende men wel die kleine doekjes, di rect op tafel gelegd. Men gebruikt ze nü nog wanneer men een mooie ge boende tafel heeft. r \e wevers wisten hun prachtige kunst \j op allerlei manieren vast te leggen in de linnen draad. Men maakte vooral in Italië tafellakens met ge kleurde motieven, maar in Frankrijk gebruikte men uitsluitend de witte draad. Het is zeer boeiend wanneer men, op de witte ondergrond, langzaam de witte versiering ontdekt. De mogelijk heden waren natuurlijk zonder grenzen: bloemen, dieren vruchten, festoenen, schelpen, geometrische figuren. Maar men wilde méér en er ontstonden de veldslagen en jachtpartijen, die men te genwoordig nog in oude verzamelingen kan bewonderen en waarbij men spra keloos toeziet op de ingewikkelde en kunstzinnige voorstellingen. Natuurlijk werd er tafelgoed gemaakt voor spe ciale gelegenheden, een vorstelijk hu welijk, een troonsbestijging. En dus ko men initialen, jaartallen, namen en wa pens te voorschijn. Maar ook voorstel lingen uit de Bijbel werden gebruikt om het tafelgoed te versieren, zoals men dat ook op de oude tegels, meubels (bijv. Hindeloopen) en serviezen kan zien. Naast de bestellingen van en geschenken aan particulieren, speelde ook de kerk een rol bij het vervaardigen van tafel linnen. Bij de viering van het Avond maal werden immers soms de prachtig-: ste damasten tafellakens en servetten gebruikt, versierd met emblemen uit de Liidens-geschiedenis. Het zijn de Italianen en de Nederlan ders geweest, die het eerst het da mast wisten te weven, toen die kunst uit het Oosten naar Europa was „over gewaaid". En nóg heeft ons land centra waar fabrikanten met jarenlange er varing hun linnen en katoenen tafella kens doen weven naar oude of moderne patronen. Het is alleen te betreuren, dat nog maar zo weinig wasserijen de kunst verstaan het tafelgoed volgens de regels van de kunst te verzorgen. De jongere mensheid heeft niet meer het geduld en de liefde om van een tafellaken en een servet een klein kunstwerkje te ma ken; hoe dikwijls krijgt men het tafel goed niet terug op geheel verkeerde wijze gevouwen of met valse plooien en lelijke kreukels! Op tafel ziet zo'n won- dcrlijke lap er dan maar allerbedroe vendst uit. Tegenwoordig kunnen wij bij grote feesten linnengoed huren. Denkt u voor al niet dat dit iets moderns is! Dat ge beurde al in de veertiende eeuw, zoals uit oude rekeningen blijkt. En men had soms heel veel linnengoed nodig, wan neer de feesten weken lang duurden, want de vork was nog vrijwel onbe kend. Een mals boutje werd dus met de vingers uit elkaar geplukt en afge kloven en mond en handen werden aan servet of tafellaken afgeveegd! De oude schilderijen spreken ons van vrolijke schuttersmaaltijden, van def tige regenten-diners, maar er zijn ook ingetogen bijbelse voorstellingen, zoals het Laatste Avondmaal. Iedere schilder gaf weer hoe in zijn tijd de gedekte tafel er uit zag en dus is ook dit weer een onderdeel van de conterfeitsels, waar wjj in het vervolg wat opletten der naar moeten zien. Af en toe zal het ons misschien ook nog eens gegeven zijn om in een daar bij passend milieu een tafel met écht damast gedekt te zien. Wanneer u dan met de hand voorzichtig langs dat witte wevers-sprookje strijkt, dan begrijpt u opeens hóé dor en saai onze tegenwoor dige tafelbedekking is, al is die dan ook practischer en aangepast aan onze le vensgewoonten. En mocht u nog eens een „ouderwetse" linnenkast kunnen zien met al die stapeltjes in blauw pa pier verpakt, beleef dan zeer bewust dat ogenblik, want de inhoud staat gelijk aan menig kunstwerk in onze musea! M. J. VAN HEEMSTRA. Verschillende gegevens werden overgenomen uit A an linnen en linnenkasten" door dr G. T. van IJsselsteijn (Patria-serie)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 13