LEEUWARDER ^OURN AAL voor de periode 1 Mei tot en met 31 Mei 1 Mei was de laatste dag van de Knutselaarstentoonstelling „Stokpaardje 2" in de Beurs. Het totale aantal bezoekers be naderde de twintigduizend. 4 Mei was de dag van de Dodenherdenking op de begraaf plaatsen en daarna centraal op het Wilhelminaplein. Onder auspiciën van Kunst aan Allen en onder leiding van Jkvr. M. baronesse Van Heemstra werden in de Grote Kerk herdenkings bijeenkomsten gehouden voor de leerlingen der middelbare scholen. (Foto 1: op de begraafplaats.) Op 5 Mei plantten de Commissaris der Koningin, de Burge meester van Leeuwarden en de Heer S. Hepkema in het ge adopteerde Kerkwerve drie bomen als geschenk der Friezen. Daarna overhandigde de Heer J. E. Benes een zakje met „bo- menzaad" (rijksdaalders) aan de Burgemeester van Kerkwerve. Dit alles geschiedde tijdens een excursie van het departement Leeuwarden van de Maatschappg van Handel en Nijverheid naar Zeeland. De (voormalige?) Nationale Bevrijdingsdag 5 Mei dus was in Leeuwarden de dag van de centrale stierenkeuring van het Frieseh Rundvee Stamboek, een gebeurtenis, die ook nu weer veel buitenlanders trok. Op 7 Mei overleed te Leeuwarden dr G. A. Wumkes, op 84-jarige leeftijd. De Heer S. ter Horst nam op 8 Mei afscheid van zijn functie van concierge-binder bij het Rijksarchief, gevestigd in de Kanselarij. Vijftig jaar bij de Belastingen was op 10 Mei de Heer W. Schuil, die thans commies bij de inspectie tweede afdeling van 's rijks belastingen is. Kindercircus „Adja Radboud", onder directie van de twaalf jarige Hans Cohen, begon op 10 Mei met een reeks voorstel lingen in een tent op het Cambuurplein. Op 11 Mei werd in de Beurs de bakkers-vaktentoonstelling „Fribava II" geopend. (Foto 2.) ir De Leeuwarder Muziekschool vierde haar tienjarig bestaan op 12 Mei met een herdenkingsavond in de Harmonie. Op de Vliegbasis Leeuwarden werd op 14 Mei het commando overgedragen. Commodore B. J. Fiedeldij ging vertrekken en in zijn plaats kwam Luitenant-Kolonel R. Hofstede. (Foto 3.) In de ouderdom van 72 jaar overleed op 16 Mei de Heer J. J. la Maitre. Zaterdag 22 Mei was de dag van de overdracht van het Statenjacht „Friso" aan het provinciaal bestuur, een plechtig heid, die zich afspeelde op het Pikmeer bij Grouw. Op 22 Mei werd het veertigjarig bestaan gevierd van de Korfbalclub „Friso", de oudste vereniging van deze aard in Friesland.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 4