It kin de master misse AGENDABUREAU Jaarvergadering sr za ke an eten r oe/c an de omde, <g sit- op 'e int hij k hou wattik tkomt ote en ij nog t oo k re be- erhaal niet, l krije iet su ir dat mar? orus!" Fliet, e jon- nakers ij had- Wouw- tie op weze". andde 'opke- t oek mette aided imans. Tot lezen, ik Ian et fis- lie le- kom- iet in- g een n". weze". Dorus i heel biebel, drekt slagje sen of It die my goed to sjen, dat ik as „In oare Ljouwter" yn 'e „L.G." efkes oan it wurd komme mocht oer „De aide Binnenstêd", marspitich is 't dat de setter de fjouwer rigels bigjinnende mei: „De Nijstêd, ensfh." ta slütstik nommen hat yn sté fan dy't bigjinne mei: „Us neiteam, ensfh." lyk as ik oanjown hie. Sadwaende slacht it bigjin fan 'e 2e kolom: „Dêr kin, ensfh." nearne net op en hinget yn 'e loft, wylst it slütstik, dat der nou stiet, as sadanich gjin sin hat. Spitichen fansels: „It kin ek in master misse", marik koe dochs net litte en opperje dit efkes. OARE LJOUWTER Burgemeesters in de Prinsentuin, een foto die het samengaan van de opening van het Kunstcentrum en het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten illustreert jimme ferhalen brochten mij op 't idé. Né, dit is feitwaar gebeurd". Rein: „Dank je. Die slach is foor jou, waar wijjum hewwe?" Dorus: „Luuster. Hij loopt op straat en 't is nog roezig in sien kop fan skieten en slüpcn en peerden en lasso's en al so meer. Dan hoort ie inienen wat. Der stane flak bij em twee mannen te fluus- teren. Hij drekt inne rol, maakt em klein en drukt sich teugen de muur". Liuwe: ,,'t Liekt wel een film inne Liw- wadder." Dorus: „Hou die stil. Dan hoort ie één fan die kerels seggen: Sü ut hier geskikt weze, wat dochst. De andere sei: Ja, dat look wel. Mar we mutte mar niet te feuI leven make". August: „Inbrekers seker. 't U udt span nend. Hup Dorus". Dorus: „Ons buurman sluupt een paar meter teerder en dan siettie twee kerels flak bij een skutting. Se büge hun só nou en dan foorover en assie goed siet, binne se an 't graven". Manus: „Ouwe skatten opgrave, seker?" Dorus: „Ja, dat doch mien buurman met sien kop fol moorden en lasso's oek. Nou en dan striekt één fan die kerels een luussiefèr an. Mien buurman is der flak bij; assie een han uutsteekt kannie in een ouwe bus, die se seker al fonnen hewwe, foef. August: „En, ouwe munten of só?" Dorus: „Né, dol pieren, 't Waren wurme- soekers!" Dinsdag 1 Juni kwam het Agenda-Bu reau „Leeuwarden" in jaarvergadering bijeen. Het bureau vierde haar eerste lustrum en kan tevreden zijn over de belangstelling, die het werk allerwege ondervindt. Zelfs van ver buiten de grenzen van Friesland vraagt men in lichtingen omtrent de werking daarvan. Wat wij nog missen is: tijdig bericht van congressen, tentoonstellingen en andere feestelijke- of belangrijke bijeen komsten, welke in Leeuwarden georga niseerd worden. Dergelijke gebeurtenissen worden meest al door een comité voorbereid en het Agendabureau zal het op prijs stellen daarvan vroegtijdig bericht te ontvan gen. Woorden van lof kreeg de heer G. Gem- ser, die geen bestuursfunctie meer kon aanvaarden. Zijn plaats werd ingenomen door de heer Akkermans. De financiële toestand van het Bureau is gezond en de secretaris-penning- meester werd dank gebracht voor zijn arbeid en financieel beheer. Met een woord van dank aan de niet- talrijke aanwezigen sloot de voorzitter, de heer J. v. d. Zee, de vergadering.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 7