va ^ijsih^alfuis p ^n~TT^^Eg =0 I =i=s£: *JuA*^, öO< tA/eJ- v-cu*. ïyp, c&u&e*. C^U. cnr& Ongeluk Een patriciërs-woning op de plaats waar thans de Buma-bibliotheek staat an de noordzijde van de Grote Kerkstraat, tegenover de Bol- lemanssteeg, op de plek, waar thans de Buma-bibliotheek -gevestigd is, stond het huis, dat in de 17e eeuw toebehoorde aan het geslacht Van Eysinga, in de 18e eeuw aan het geslacht Van Aylva, terwijl de laatste patricische eigenaar weer een Van Eysinga was. 9 (OlUiê&yAJ oUrcrU -t-J clcc**. &i+ ustj py*-<-* slagers opstijgen en in de richting Marssum vliegen. Ieder vond het een pracht gezicht, want zoiets had men nog nooit gezien. Olieslagers vloog op de terugweg even over de stad en landde spoedig daarna. Hij schijnt voor die tijd een ervaren vlieger te zijn geweest, want van grote ongelukken die hem overkomen zouden zijn heeft men nooit gehoord. Muziek en foto's De stad was vol lof over de prestaties van Olieslagers. In de enige bioscoop van Leeuwarden, de Friso-bioscoop (nu Tivoli) speelden 's avonds Leeuwarder musici het Belgische Volkslied, de „Braban?onne." Een Leeuwarder fotograaf maakte een op name van het vliegtuig in de lucht, maar het was al laat op de avond en niet bij zonder helder, zodat men alleen de machine goed kon zien. Van het publiek op het terrein was op de glasplaat zo goed als niets waar te nemen. De fotograaf maakte toen van de nood een deugd, door een foto van een voetbalwedstrijd te nemen en daar de vliegmachine in te plakken. Daarvan werd een reproductie gemaakt, waarna de prentbriefkaarten vlot werden verkocht. Wanneer men de foto goed bekeek, dan zag men wel, dat het publiek niet naar de lucht, maar - begrijpelijkerwijs - naar het veld keek en dan nog wel naar de verkeer de kant, gerekend naar het vliegtuig. Het was zeer vermakelijk. De jeugd beschikte natuurlijk over een ge legenheidslied met de volgende tekst: Als Olieslagers dood is, dan krijgen we misschien de helft wel van zijn centen en ook zijn vliegmachien Een demonstratie met een vliegmachine hebben we hier enige tijd later weer op de Wilhelminabaan gehad, maar de herinne ring daaraan is niet zo mooi als die van Jan Olieslagers. Menigeen zal zich nog wel herinneren, dat er toen een ongeluk is ge beurd. Het toestel van Max Olieslagers, een broer van Jan, kwam bij de start in het publiek terecht, waarbij mejuffrouw V. uit Leeuwarden en enige mensen uit Bolsward ernstig gewond raakten. Aan deze demon stratie werd ook door andere vliegers deel genomen, o.m. Siep Koning uit Groningen. Leeuwarder pionier £n wie zou de eerste Leeuwarder zijn ge weest die heeft gevlogen? Met zekerheid is dit waarschijnlijk niet uit te maken, maar een zekere Meüema zou deze eer wel eens kunnen toekomen. Hij onderging zijn lucht doop kort na de eerste wereldoorlog, toen in Leeuwarden, op een stuk land aan het einde van de Kalverdijk, vliegdemonstraties werden gegeven door een Oostenrijkse oorlogsvlieger, die Karl Krieger heette. Kriegers toestel was doorzeefd met kogel gaten, zodat men niet hoefde te twijfelen aan het feit, dat vliegtuig en eigenaar de oorlog hadden meegemaakt. Luchtvaart pionier Mellema stapte, met de klompen aan, in dit toestel en maakte een vluchtje, daarmee een weddenschap winnend van zijn kameraden, die hem zoveel heldenmoed niet hadden toegeschreven. P. v. d. BURG In 1688 verkochten de erfgenamen van Frans van Eysinga het huis voor de helft aan Tjaard van Aylva, grietman van Wonseradeel, en voor de andere helft aan Laas van Burmania, grietman van Leeuwarderadeel. Na het overlijden van deze laatste droegen diens kinde ren in 1692 het gedeelte dat hem had toebehoord, aan Tjaard van Aylva over. Tjaard's weduwe, Margaritha van Gendt, bewoonde het huis nog in 1737 toen zij bij uiterste wilsbeschikking van 14 Februari 1738 haar huis met koets huis op de hoek van de Bollemanssteeg toebedeelde aan haar kleinzoon Tjaard van Aylva, toen grietman van Baarde- radeel, onder bezwaar van vruchtge bruik ten behoeve van zijn vader, Cor- nelis van Aylva, grietman van Wonse radeel. Mevrouw van Aylva stierf in 1740, en sedertdien komt het huis in de Grote Kerkstraat eerst voor op naam van Cornelis van Aylva en daarna op naam van zijn erven. Cornelis van Aylva stierf in 1745 en werd als grietman van Wonseradeel opgevolgd door zijn zoon Tjaard. Deze stond in hoog aanzien: hij is lid van de Staten-Generaal geweest en heeft als gezant aan verscheidene Duitse hoven verkeerd. Als eigenaar van het pand in de Grote Kerkstraat trad hij op, toen hij in 1755 het perceel, dat ten westen aan dit huis grensde, naast te. In 1756 huwde hij Juliana van Schwartzenberg, doch geen jaar daar na stierf hij te Hichtum. Zijn vrouw, Juliana Johanna van Schwartzenberg, overleed in 1770. Haar erfgenamen verkochten het huis in de Grote Kerkstraat met het huis, dat in 1755 was genaast, en de „deftige stal" aan de overzijde, hoek Bollemans steeg, aan Carel Georg van Wassenaar, heer van Twickel. Van moederszijde stamde deze uit een Fries geslacht: hjj was n.l. een kleinzoon van Sicco van Goslinga, de bekende gedeputeerde te velde uit de Spaanse Successie-oorlog. Evenals deze grootvader werd hij griet man van Franekeradeel, welk ambt hij

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 9