ENERGIE Plattegrond van de Boerderij in de Beurs Dienaar en beheerser van de mensheid £euwenlang zijn de enige energiebronnen, die de mens ten dienste stonden, zijn eigen spierkracht, de trekkracht van dieren, de wind en het stromende water geweest. De wind, die in de zeilen der schepen blies en de molens aandreef, het stromende water, dat schepraderen in beweging bracht. Over mens en dier kon hij overal beschikken, wind en stromend water konden slechts daar worden benut, waar de daarin opgesloten energie in beweegkracht werd omgezet. In beginsel is deze toestand blijven bestaan tot iets voor het begin van de vorige eeuw, toen met de uitvinding van de stoommachine (in Engeland) het begin van de moderne techniek ontstond. Werd aanvankelijk het stoomwerktuig gebruikt bij de mijnen, in hoofdzaak voor het aandrijven van pompinstallaties, later verwijderde de stoom machine zich ook van de bron van haar eigen „levenskracht", de delfplaats van de kolen, waarmee ze werd gestookt. Het merkwaardige daarbij was, dat deze expansie „dubbelop" ging: de stoomkracht verschafte (met trein en bootzelf dti middelen voor het vervoer van de kolen, die voor de toepassing van deze kracht elders nodig waren. Na de stoomkracht is de markantste mijlpaal in de geschiedenis van de ener gievoorziening de ontwikkeling van de motoren geweest. Men weet, dat deze mijlpaal omstreeks het begin van deze eeuw moet worden geplaatst. Wil men de serie voltooien, dan mag de atoom energie er aan worden toegevoegd; wel ke betekenis zij ln de toekomst zal krij gen om in de steeds groter wordende energiebehoefte van de mensheid te voorzien, valt nog niet te voorspellen, maar dat er grote mogelijkheden zijn is wel zeker. Wellicht zal de nood eens in deze richting dwingen, want onze hui dige energievoorziening berust vrijwel geheel op het verbruiken van de niet onuitputtelijke voorraden kolen en olie, die uit de aardbodem kunnen worden gehaald. T Iet is een vreemde gedachte, dat de 1 kracht, ontleend aan kolen en olie, niets anders is dan opgezamelde zonne- energie van millioenen jaren geleden. De zon deed toen planten en diertjes groeien; hun bestaan zou zonder haar warme straling al evenmin mogelijk zijn ge weest als dat van mens, dier en plant in deze tijd. Door een merkwaardig conserveringsproces veranderde het af gestorven leven van millioen jaren her in de waardevolle delfstoffen, die wij nu benutten. Uw bromfiets rijdt bij de gratie van de opgespaarde zonne- energie van toen. Wanneer het begrip van de omzetbaarheid en dus principi* Vervolg op pagina 11)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 10