ENERGIE De Prinsentuin.in zomertooi. (Vervolg tan pagina 8) ele gelijkheid van verschillende energie vormen (hier warmte en beweging) u niet direct duidelijk is, dan kunnen we het voorbeeld ook anders geven. De warmte van uw petroleumstel is de zelfde, die vroeger door de zon over de aarde werd uitgegoten. En uw electrisch kacheltje? Daarmee is het al niet anders, want het verspreidt zijn warmte bij de gratie van de kolen, die in de electrisehe centrale worden gestookt. En die kolen u weet het nu wel kunnen slechts warmte leveren, omdat de planten waaruit ze zijn ont staan dezé van de zon hebben ontvan gen. Hier wordt alleen het merkwaar dige energie-transportmiddel gebruikt, dat men electriciteit noemt. Hoe groot de verandering in de wereld is gewor den sinds men dit middel leerde benut ten, weet ieder. \V/e zijn dus ver verwijderd van de tijd, toen de kracht san mens en dier, aangevuld met die van wind en water, de energiebehoefte van de mens moest bevredigen. Hoe ver, dat leren oris een paar cijfers, die we ontlenen aan een nieuw boek van Anton Zischka, dat „Energie bestormt de wereld" heet. De tegenwoordig geëxploiteerde kracht bronnen leveren met elkaar een energie, die 85 milliard mensen zou vragen, wanneer de spierkracht -hetzelfde werk moest doen. Dat is 35 maal de bevol king van de wereld. Daar staan we dus, gespierd en wel, te koop met onze eigen nietigheid. Gemiddeld kan de mens slechts 0.05 paardekracht leveren, zo vertelt Zischka. Onze motor is niet sterk, hij kan slechts kort achter elkaar op volle toeren draaien, het „brand- stofgebruik" is schrikbarend groot en de „brandstof' is duur. Van de calo rieën, die de mens als voedsel opneemt, komt slechts twee procent als energie te voorschijn en dan kunnen deze calorieën nog slechts in de speciale vormen wor den opgenomen zoals bakker, kruidenier en slager ze leveren (na een behandeling, die ook nog de nodige warmte-energie kost. Dan brengt een goede diesel motor het heel wat v erder met zijn nut tig rendement van 35 procent! e nietigheid van de mens als ener giebron, als machine dus, hoeft ons overigens geen minderwaardigheids complex te bezorgen want het is de zelfde mens, die de rijkdommen der natuur aan zich dienstbaar heeft weten te maken. Daarbij hoeft men niet uit sluitend' te denken aan de energie, die direct in de vorm van beweegkracht of warmte wordt gebruikt. Zonder de moderne toepassing van de energie zou geen speld gemaakt kunnen worden (althans voor de minieme prijs, die u ervoor betaalt). In elk voorwerp in en buiten Uw huis is een portie energie verwerkt bij de vervaardiging. Wij be heersen de energie, maar evenzeer be heerst de energie ons leven. En daarom menen wij, dat de naam Energie!en- toonstelling goed gekozen is voor een der drie gebeurtenissen, die zich in Leeuwarden gaan afspelen. Want hier zal men kunnen zien wat deze tijd de mens van heden heeft te bieden. K.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 13