VACANTIE-FOTOWEDSTRIJD! Kermis 7954 Weer een •es 11 'wee jaar geleden heeft ons maandblad een vaeantiefoto-wedstrijd uitgeschreven, die een groot succes werd. Op verzoek vpn velen wordt thans wederom een dergelijke wedstrijd uitgeschreven, waaraan ieder kan meedoen, die in zijn of haar vacantie een fototoestel (goedkoop of duur) met succes heeft gehanteerd. Wij nodigen u derhalve uit ons uw aardigste vacantiefoto's toe te zenden en wel met inachtneming van de volgende voorwaarden: 1. Maximaal aantal in te zenden foto's is vijf. Aan d« achterkant van elke foto vermeldt u uw naam en adres, de plaats waar de opname werd gemaakt en eventuele andere bijzonderheden. 2. In het formaat bent u vrij. Wan neer u een eenvoudig afdrukje stuurt, dan nemen wij desnoods het vergroot glas wel ter hand. Eventueel laten wij een vergroting van uw negatief maken. 3. Wanneer u de foto(s) terug wilt ontvangen, dan vermeldt u aan de ach terkant daarvan het woordje „retour" en u sluit een postzegel voor terugzending bij uw brief in. Gebeurt dit niet, dan worden de foto's na de wedstrijd ver nietigd. 4. Op 1 October sluit de inzending. U stuurt de foto's aan: Redactie „De Leeuwarder Gemeenschap", Voorstreek 101—103, Leeuwarden. Op de enve loppe vermelden: „Fotowedstrijd." Een jury van beroeps- en amateurfoto grafen zal de inzendingen beoordelen. Laat u daardoor niet afschrikken, de Het is precies een jaar geleden dat in „De Leeuwarder Ge meenschap" een z.g. Kermis-en- quéte werd gehouden. De menin gen over de vraag of de kermis nog bestaansrecht heeft, waren ver deeld. Sommigen waren van me ning dat men beter deed de ker mis maar te koppelen aan een andere gebeurtenis, zoals een bra derie, anderen verzetten zich daiu heftig tegen. Er is ook een tussen groep, die veronderstelt dat de kermis wel een natuurlijke dood zal sterven. En zeer velen dachten dat dat einde wel nabij zou zijn, hoewel kermis 1953 beter was dan die van het jaar daar voor, maar ziet, Leeuwarder kermis 1954 was, althans financieel gesproken, weer beter dan die in 1953 en men vorige keer werden prijzen gewonnen door inzenders, die nimmer hadden ge droomd ooit tot dergelijke prestaties te zullen komen! Wij stellen voor deze wedstrijd, die uit geschreven wordt in samenwerking met de Amateur-fotografenvereniging te Leeuwarden, de volgende prijzen be schikbaar: le prijs twintig gulden 2e prijs tien gulden 3e en 4e prijs elk vijf gulden zou dus weer van een opleving kun nen spreken. De exploitanten hebben Leeuwarden dit jaar uitermate tevreden verlaten, hoewel de regen van de laatste Zondag voor sommigen weer veel heeft bedor ven. Men was zeer tevreden over het aantal bezoekers en over de gemid delde bestede bedragen. Inderdaad was het avond aan avond zeer druk op het Wilhelminaplein en ook wij kregen de indruk, dat er nogal wat geld rolde. Dat moet ook wel, wanneer men be denkt dat een bumperspel bijvoorbeeld in één week tijds enkele duizenden guldens staangeld betaalt. Het is nog steeds zo dat men een kermis volkomen vrijwillig bezoekt en dat men geheel vrij gelaten wordt al of niet wat te besteden, hoewel de exploitanten hun tongen moe praten om te bewerkstelligen, dat er geen portemonnaie gesloten blijft. En zo zou men dus kunnen concluderen, dat het Leeuwarder publiek de afgelopen kermis nogal geapprecieerd heeft. Welnu, zelden was de kermis na de oor log zo dmk bezocht en zelden heeft mei) luider horen verkondigen dat er „niks an" was. Ondanks de drukte was het er niet gezellig en ieder betreurde het dat de grotere, mooie zaken verstek hadden laten gaan. Kermis Eindhoven zat Leeuwarden dit jaar dwars, want in eerstgenoemde stad valt voor de exploi tanten altijd nog een veelvoud te ver dienen van wat ze in Leeuwarden als winst kunnen noteren. Hopelijk komen in 1955 weer enkele gerenommeerde ondernemingen naar de Friese hoofdstad. Het zou wellicht tevens aanbeveling verdienen wanneer de gemeente bij de volgende inschrij ving de exploitanten de voorwaarde stelde frontfoto's van hun zaken bij te sluiten en dan de bestverzorgde inrich tingen voorrang verleende, óók wanneer hun inschrijfsom misschien iets lager is... kks.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 22