LEEUWARDER JOURNAAL Feiten en feitjes voor de periode 1 Juli tot en met 31 Juli .J uit de vorige eeuw Een bijzondere sportgebeurtenis speelde zich op 2 Juli op Cambuur af. Daar voetbalde de Raad tegen de Pers. Uitslag: 1—1 Voor haar bezoek aan het voorbeelddorp Rottevalle en de Bonifatius-herdenking te Dokkum arriveerde Koningin Juliana op de ochtend van 3 Juli met een Dakota op de vliegbasis te Leeuwarden. Zij vertrok dezelfde dag. Op de middag van Zaterdag 3 Juli kon de gescheiden Siamese tweeling Folkje en Tjitske het Diakonessenhuis ver laten. De familie De Vries te Molenend had dus een geluk kige Zondag, die tevens de verjaardag van vader S. de Vries was. En dan was er op Zaterdag 3 Juli nog een muziek festival en wel van de stichting „Leeuwarder Gemeenschap". Het begin speelde zich af op het Zaailand, waar zeven tam boercorpsen hun kunnen toonden onder het spiedend oor van adjudant-onderofficier J. D. Teesink van de Militaire Tam- boerschool. De kapitein-directeur van de Marinderskapel be oordeelde daarna de prestaties van tien Leeuwarder muziek- corpseh. 's Avonds concerteerde de Marinierskapel in de Prinsentuin. Op 7 Juli kozen de Provinciale Staten het college van Gedeputeerden, dat de volgende ongewijzigde samen stelling kreeg: J. L. Hoogland, J. Okkinga, J. Brouwer, mr. D. H. Okma, S. van Abbema en H. M. Gerbrandy. Om ruimte te maken voor het nieuwe kantoorgebouw van de Telefoondienst aan de Tweebaksmarkt, begon men een rijtje huizen af te breken in het Droevendal. Veertig Hervormden uit Duisburg-Ruhrort brachten in het weekend van 10 en 11 Juli een bezoek aan Leeuwarden, waar ze gasten waren van de Hervormde gemeente. Van hen waren 24 in Duitsland' wonende Nederlanders. In Leeuwarden werd op 12 Juli een bureau van het Katholiek Sociaal-Caritatief Centrum Friesland geopend. Doel is de coördinatie van het maatschappelijk werk. Direc teur werd de heer P. J. Engels. ■k Echt zomerweer was het niet, maar toch is op 13 Juli het kinderfeest in Goutum doorgegaan. Hoogtepunt was de versierde optocht, die de moeders van de jonge deelnemers heel wat hoofdbreken en werk had gekost.... Ter gelegenheid van de beëdiging van vier reserve tweede luitenants werd op 14 Juli een parade door Leeuwarden ge houden. Voor het Provinciehuis namen de autoriteiten een défilé af. De Leeuwarder raad besloot op 14 Juli in te gaan op het voorstel tot levering van aardgas. Wellicht zal dit nog dit jaar kunnen beginnen, zo deelde wethouder Tiekstra mede. Het gas zal worden „gekraakt", zodat aan de huis houdelijke apparaten niets veranderd hoeft te worden. De Leeuwarder kennis begon op 19 Juli. Door het be trekkelijk gunstige weer was het vrij druk op het Zaailand. De traditionele Kermisdraverijen werden op 23 Juli ge houden Op 24 Juli begon de N.T.M.-stadsdicnst met rondritten door oud en nieuw Leeuwarden. De belangstelling was al direct zo groot, dat een extra-bus moest worden gebniikt ten gerieve van de autoriteiten. De Vacantie-Ontspanning begon dit jaar op 26 Juli. Het was de derde* keer, dat dit werk, waarvoor de Stichting Leeuwarder Gemeenschap het initiatief heeft genomen, duizeuden kinderen prettige bezigheid in de vacantieweken heeft verschaft, al werden organisatoren en kinderen deerlijk gehandicapt door het vaak slechte weer. Op 27 Juli werden op de vliegbasis zestig officieren be ëdigd. Allen behoren tot onderdelen van het Commando Luchtverdediging De Finse gezant, de lieer Aarne Wuorimaa, bezocht Leeuwarden op 27 Juli. Na een ontvangst ten provinciehuize bezichtigde hij het Fries Museum. Op 28 Juli vierde het Friesoh Paardenstamboek zijn 75- jarig bestaan met een grote merriekeuring op de Wilhelmina- baan en een receptie. De Koningin verleende het jubilerende Stamboek het praedicaat „Koninklijk". De voormalige dancing Lido aan de Tweebaksmarkt werd op 28 Juli in gebruik genomen als Katholiek militair tehuis „Prins Bern'hard". Speciaal nummer van „De Leeuwarder Gemeenschap" Maandblad onder auspiciën van de stichting „Leeuwarder Gemeenschap Dit nummer van „De Leeuwarder Gemeenschap" is voor een zeer groot gedeelte gewijd aan de gebeurtenissen die zich in de eerste week van September in Leeuwarden zullen afspelen. Het wordt, in verband met het speciale karakter, huis-aan-huis verspreid. Wilt U dit maandblad geregeld ontvangen dan iï het voldoende even een briefkaartje te sturen aan de uitgeefster: Erven Koumans Smeding, Voorstreek 101-103, Leeuwarden. De abonnementsprijs is slechts ƒ1,80 per jaar. 9 Juni 1827. Geopend de werving voor de blauwe huzaren van het zesde regi ment. 25 Juni 1827. De oud-bombardier- majoor en vuurwerkmaker der artillerie R, Lindeman te Leeuwarden geeft in de Stadstuin bij H. J. Buys „een kunst- verlichtend vuurwerk, hetwelk in een verhevene en aangename smaak is ver vaardigd, op welks deugd men kan staat maken."

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 26