Dienst aan het verenigingsleven VOORLOPIGE AGENDA voor September en October Verstrekt door het Agendabureau, Mesdagstraat 40, Telefoon 3913 6 t/m 11 Sept.: Energie-tentoonstelling, Jubileum Rundveestamboek, tent. Boerderij in de Beurs. 7 Sept.: L.S.K. Feestavond, zaal Schaaf. 8 t/m 10 Sept.: Ford-autotentoonstelling, Harmonie. 12 Sept.: R.K. Ver. „De Instuif". Balavond in zaal Schaaf. 15 Sept.: Kunst aan Allen. Instructief Concert door het Frysk Orkest, Harmonie. 16 Sept.: „De Zwaluwen". Chr. Sportver., feestavond, Harmonie. 19 Sept.: Ned. Theater-Bureau. Variété-avond, Har monie. 22 Sept.: Tetman de Vries. Friese toneelavond, Har monie. 21 t/m 24 Sept.: Groenten-, fruit- en bloemententoon stelling, Beurs. 23, 24 en 25 Sept.: C. A. Modeshows, Harmonie. 25 Sept.: Volksonderwijs. Feestavond, zaal Schaaf. R'dams Kindertoneel: middagvoorstelling, Harmonie. R.K. „De Instuif': Cabaret- en dansavond, zaal Schaaf. N. Chr. Vr. Bond. Dagcongres, Harmonie. Stefan Askenase. Piano-concert, Harmonie. Rijks-Zuivelscih., feestavond vijftigjarig be staan, Harmonie. Volksonderwijs, feestavond, zaal Schaaf. Tetman de Vries, Friese toneelavond. Har monie. N. Chr. Onderw. Bond: Congres, zaal Schaaf. R.K. „De Instuif': Club-avond met bal, „De Klanderij". Kunst aan Allen: Concert door Strijkkwartet, Harmonie. 6 Oct.! R'dams Toneel: Harmonie. 25 Sept.: 26 Sept.: 28 Sept.: 29 Sept.: 1 Oct.: 2 Oct.: 2 Oct.: 2 Oct.: 3 Oct.: 4 Oct.: 7 Oct.: Coöp. Vr.bond: Congres, Harmonie( middag en avond). 8 Oct.: Kunst aan Allen: kamermuziek. Harmonie. 8 Oct. Leeuw. Hockey Club: feestavond, zaal Schaaf 9 Oct.: Filmkring: Jeugdfilm, Harmonie ('s middags). 9 Oct.: A.B.C. (Fabrieksarbeiders): feestavond, zaal Schaaf. 10 Oct.: Cabaret „W. Wolf": Cabaret-avond met bal, zaal Schaaf. 10 Oct.: Ned Theater-Bur.: Uitvoering, Harmonie. 10 Oct.: R'dams Kindertoneel: middag-uitvoering, Harmonie. 12 Oct.: N. Ohr. Vr. Bond: dagvergadering, Harmonie 13 Oct.: Italiaanse Opera, uitvoering, Harmonie. 14 Oct.: Toneel-avond, zaal Schaaf. 14, 15 en 16 Oct.: Landelijk medisch congres, Harmonie. 16 Oct.: Blauwe Spelers: toneel-avond, zaal Schaaf. 17 Oct.: R.K. „De Instuif": Bal-avond, boven-foyer, Harmonie. 21 Oct.: Kunst aan Allen: concert door de G.O.V,, Harmonie. 22 Oct.: Kunst aan Allen: toneel, Harmonie. 23 Oct,: Bedr. voetbalbond: feestavond, Harmonie. 23 Oct.: Chr. Meisjes-ver.: prov. landdag, Harmonie, 24 Oct.: R.K. „De Instuif": culturele avond, „De Klanderij". 24 Oct.: R.K. Frysk Boun: feestavond, zaal Schaaf. 25 en 26 Oct.: Lw. Opera-ver.: uitvoering. Harmonie. 26, 27 en 28 Oct.: Maranatha-conferen tie, zaal Schaaf. 27 Oct.: Vriva: toneelavond. Harmonie. 28 Oct.: Vrijz. Herv. Ver.: middagvergadering, Har monie. 30 Oct.: Hoofdstad-Operette: uitvoering, Harmonie. 30 Oct.: T.O.G.: toneelavond met bal, zaal Schaaf. 31 Oct.: R.K.Ver. „Vondel": toneel-avond met bal, zaal Schaaf. 31 Oct.: Hoofdstad-Operette: Uitvoering, Harmonie. Gedurende het vergader-seizoen September 1953 tot en met Mei 1954 heeft de Stichting „De Leeuwarder Gemeenschap" de kolommen van haar Maandblad wederom opengesteld voor de be richten van het Agenda-Bureau „Leeuwarden." En dat agenda bureau heeft daarvan een gepast gebruik gemaakt! Dit is aan vele verenigingsbestu ren niet onopgemerkt voorbijge gaan. Het blijkt uit de vele in lichtingen welke het bureau van verschillende kanten bereikten. Maar het Agendabureau kan alle gewenste inlichtingen niet ver strekken, omdat diverse organisa ties er (nog) niet bij zijn aange sloten. Dit kost toch slechts een luttel bedrag per jaar! Ook instellingen, die tentoonstel lingen, bazars en andere attrac ties laten verzorgen, kunnen het Leeuwarder verenigingsleven een grote dienst bewijzen wanneer zij de data en de soort van de te houden activiteiten even opgeven aan het Agendabureau. Daaraan zijn geen kosten verbondenl Als dit schriftelijk gebeurt is misver stand uitgesloten. Ook in de komende winter wil het Agendabureau „Leeuwar den" zich wederom in dienst stel len van het gehele Leeuwarder verenigingsleven. Vraagt geheel vrijblijvend inlich tingen over de werkwijze en de voorwaarden van het lidmaat schap of geeft u op als lid van liet Agendabureau. Het adres is: J. G. Wolbers, Mes dagstraat 40, Leeuwarden. Tel. 3613 U blijft onder alle omstandighe den geheel vrij in het vaststellen van data voor uw bijeenkomsten! In dit nummer is reeds een op gave opgenomen van de belang rijkste activiteiten en bijeenkom sten in de maanden September en October, welke reeds nu bij het Agendabureau bekend zijn.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 30