F.R.S. 75 jaar f De Leeuwarder Gemeenschap De parade na afloop van de stierenkeuring. ia zijn melkgeldzakje vindt dan de boer uit 1900, gesteld, dat die de zelfde melkprijs zou krijgen en even veel meik zou leveren. Een milliard maal vijf cent,'dat is vijftig inillioen gulden per jaar. Het is geen „koude drukte", die er straks om die zwartbonte gemaakt wordt. Een stantboekfokkerij is blijk baar ook niet bepaald een liefhebberij alleen om een mooie koe te krijgen. In tegendeel het fokken is een bedrijf, waarbij de gehele gemeenschap en niet alleen die in Friesland het grootste be lang heeft. Wanneer er jaarlijks dui zenden stamboekdieren over de grenzen gaan om waar dan ook te helpen bij de verbetering van de ruttdveestapels, dan is dat niet slechts een kwestie, die voor Friesland van financiële betekenis is, doch ook van ideële, omdat het de levensomstandigheden, hoe geleidelijk dan ook, helpt verbeteren overal, waar een Friese stier of koe geïmpor teerd wordt. 'JILDERT SUDEMA. Maandblad onder auspiciën van de Stichting „Leeuwarder Gemeenschap" 3e jaargang No. 8 Aug. 1954 Redactie-commissie Dr J. G. A alders Mevr. A. J. Beards Bakker-Stuiveling J. K. Dijkstra Pater P. v. d. Elsen OJ?. Jhr J. W. Wltsen Elias Hoofdred.: W. H. Kuipers. Tel. *>03 Adres Redactie en Administratie: Voorstreek 101-103. Telefoon 8348 Abonnementsprijs f 1.80 per jaar Giro-nummer 9910 ten name N.V. Erven Koumans Smeding. Leeuwarden (Vervolg van pagina 1) heid vle'es, die ze in afgemeste toestand heeft. Hoewel de Friese koe ook een goede vleesvormster is en ze als zo danig ook waardering geniet, zijn toch de melkplas en het vetgehalte haar sterkste punten en daaraan dankt ze ook haar grote naam. TT et Friese vee zal natuurlijk altijd ^7- wel om zijn melkrijkdom gezocht lijn geweest, maar toch moet men niet vergeten, dat pas in de laatste vijftig jaar een beslissende wending is geko men in een doelbewuste fokkerij op dit punt. In het voorwoord tot de 29ste aflevering van het Stamboek (1903) staat: „Nu de overtuiging veld wint, dat bij de keuze, inzonderheid van man nelijke fokdieren, niet alleen hoeveel heid, maar ook het vetgehalte der moe der en grootmoeder van vaderszijde dient te worden gekend, zijn in deze aflevering de melklijsten afgedrukt van de leden, die deze hebben aangehouden over de lactatieperioden van 1902 en van enkelen bovendien ook over die van 1901". Enkele jaren eerder was bij wijze van proef de melkcontröle begonnen, die in Friesland zo'n enorme weerklank heeft gevonden en die Friesland de eerste plaats onder de veeboudende gewesten van Nederland heeft gegeven. Déze melkcontröle kreeg hier zo'n hoge vlucht, doordat zij de fokkerij een stap verder kon helpen en omdat zij nieuwe mogelijkheden bood. Doordat de mogelijkheden toen begrepen zijn, kan er in September een manifestatie op touw gezet worden, die haar weerga niet heeft. Een enorme verhoging van het vet gehalte van de melk is het gevolg van deze controle geweest. Op het ogenblik is dit vetgehalte in Friesland bijna vier procent. Bij de stamboekdieren ligt het nog wat hoger. Doch aan het begin van de twintigste eeuw schommelde dit vetgehalte gemiddeld maar net boven de drie procent. Onder leiding van het stamboek is dit vetgehalte op zijn tegenwoordige hoogte gekomen, wat een enorme waardevermeerdering van de melk met zich heeft gebracht. Wan neer men de jaarlijkse productie van melk in Friesland op een milliard kilo stelt en de melkprijs op vijf tot zes cent per procent vet in «en kilo melk, dan betekent dit, dat de tegenwoordige Friese boer een milliard stuiven meer

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 5