BOERDERIJ Drievoudig feestelijk gebeuren., r in dt B.tuAi vy T Jet drievoudig feestelijk ge- beuren in de eerste week van September zal opnieuw en wellicht nadrukkelijker dan ooit tevoren in dergelijke gevallen Leeuwarden in 't middelpunt van de belangstel ling plaatsen. Dat deze be langstelling de grenzen van het eigen gewest zal over schrijden, is zonder meer dui delijk. Met vreugde mag wor den geconstateerd, dat derge lijke gebeurtenissen zich hoe langer hoe meer in de Friese hoofdstad afspelen. Verschil lende landelijke congressen in onze stad getuigen van de groeiende animo om Leeu warden eens op te zoeken, al vraagt dit vaak een verre reis van de deelnemers. Naast de belangstelling uit eigeil land zal nu ongetwijfeld die van ver buiten onze grenzen komen, liet Friesch Rundveestamboek is met zijn keuringen al vele jaren de mag neet, die uit verre landen mensen trekt. Hoeveel groter de trekkracht van deze magneet thans zal zijn? Het jubileum van het Stamboek zal stellig een grote en grootse manifestatie van het werk en streven van agrarisch Fries land worden en daardoor zijn plaats als middelpunt der feestelijkheden verdienen. Daarnaast de Energietentoonstelling, gewijd aan een onderwerp, dat ieder dagelijks raakt, maar waaromtrent men, in deze tijd van snelle technische ontwikkeling, gemakkelijk het inzicht en het overzicht verliest. Het „aan schouwelijk onderricht", dat nu geboden zal worden, kan dus in een werke- kelijke behoefte van een groot publiek voorzien. Hetzelfde geldt voor de expositie, die door de firma Koopmans in de Beurs zal worden gehouden en waarbij het stoutmoedig initiatief tot het inrichten van een modelboerderij in de bovenzaal al wijd en zijd de aandacht heeft getrokken. Leeuwarden maakt zich op om opnieuw gasten te ontvangen. Het gemeente bestuur heeft de veelzijdige initiatieven daartoe met vreugde begroet en naar vermogen gesteund. Dat ook de stichting Leeuwarder Gemeenschap deze gebeurtenissen ter harte gaan. moge blijken uit het verschijnen van dit sfieciale nummer van het onder haar auspiciën verschijnende maandblad. Mr. A. A. M. VAN DER MEULEN, Burgemeester van Leeuwarden, Voorzitter stichting „Leeuwarder Gemeenschap". [Ven boerderij in de Beurs.... het lijkt een stunt, waaraan het ele ment overdrijving niet vreemd is. Toch is dit niet het geval met de door Koopmans Meelfabrieken georganiseer de tentoonstelling, het is integendeel een zeer originele en aanvaardbare poging om op het gebied van tentoon stellingen het aanschouwelijk karakter van het geheel te versterken door daar in het onderlinge verband te brengen, dat de expositie van een losse aaneen rijging tot een hecht geheel maakt. De boerderij in de Beurs wordt een fors opgezet gebouw, slechts de materialen verschillen van de in werkelijkheid ge bruikte, in overeenstemming met het tijdelijke karakter van dit gebouw. Maar de inrichting is echt en zoveel mo gelijk gebaseerd op de eisen van 't mo- Een tentoonstelling, waarbij de dingen in hun juiste verband en in hun juiste omgeving worden geplaatst. derne bedrijf. Hier en daar ontbreekt zelfs 't ultra-moderne niet, zo in 't woon huis en dan in het bijzonder in de keu ken, die ondermeer is uitgerust met een Amerikaans fornuis, compleet met sflia- kelklok. Uiteraard vraagt niemand van de be zoekers, dat ze slaafs de opvattingen van de exposanten volgen. Maar wat in redelijkheid wel gevraagd kan worden, dat is een serieuze bezichtiging van deze tentoonstelling, die in een zeer duide lijke vorm tekent waarheen de toekomst voert, ook in het boerenbedrijf, waar de traditie toch al hoe langer hoe meer wordt verdrongen door het nieuwe, dat door de eisen des tijds wordt opgelegd. De boerderij toont een zorgvuldig en met practisch vernuft samengestelde collectie werktuigen voor het bedrijf en een woonhuis, dat modern (dat wil vóór alles zeggen: practisch) is ingericht. De omgeving hoeft er niet bij gedacht te worden, want deze is aanwezig. Er is zelfs een diorama van het Friese land schap. Dat is dus 't bijzondere van deze tentoonstelling, die dus méér biedt dan een ldkse uitstalling. De expositie is tot stand gekomen door samenwerking van de initiatiefnemende firma met andere bedrijven, terwijl verschillende firma's stands in de benedenruimten van de Beurs hebben. Niet alleen met het bedrijfsleven is samengewerkt, ook met verschillende in stellingen op agrarisch en huishoudelijk gebied. De hier gegeven voorlichting staat voor een groot deel onder verant woordelijkheid van rijksconsulenten. Het idee van voorlichting staat dan ook voorop, in overeenstemming met de ge dachten van de eigenlijke Initiatief nemer, mr. G. J. van der Meij, directie lid van Koopmans.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 8