I ALGEMEEN BESTUUR Algemeen 1811-1813 Kort verslag van het verhandelde naar aanleiding van de aan schrijvingen van de Prefect over maart 1811aan Prefect toe ge- zonden bij Missive 2-4-1811, N-7 M2-4-1811 28. Idem over april 1811gezonden bij Missive 1-5-1811, N-58 M7-5-1811 27. Idem over mei 1811gezonden bij Missive 1-6-1811, N-84 M1-6-1811 1 1 Idem over juni 1811gezonden bij Missive 1-7-1811N-115 MI-7-1811 2. Idem over juli 1811gezonden bij Missive 2-8-1811, N-161 M2-8-1811 1 Aanschrijving (door ^refect?)2-4-1811, aandringend op de uitvoering der verplichtingen bij een arrête van het Gouvernement van 27 Prairial An 9 en bij een Keizerlijk Decreet 2 Messidor, An 12 voorgeschreven en waarvan de Gouverneur Generaal de aan plakking heeft bevolen bij arrête van 15-2-1811. Aangezien deze arrête hier niet is ingekomen, wordt deze aangevraagd bij Prefect, bij Missive 6-4-1811. M6-4-1811, 7. Antwoord ontvangen 23-4-1811 Index M 18 1112 fol. 37, N-7 (6/4) Aanschrijving (door Prefect?), 13—5—1811houdende bepalingen aangaande de wijze, waarop gemeenten in rechten zijn aan te spreken. Rechterlijke macht kan geen kennis nemen van actiën van gemeenten, zonder medewerking van de Municipale Raad, en zonder tussenkomst van de Raad van Preficture. M21-5-1811, 2. Algemeen 1814 en later Verzoek van Griffier Algemene Staatssecretarie te 1s-Graven- hage om de namen der leden van het Plaatselijk Bestuur, (voor de Staatsalmanak) 7-2-1815, 2. Circulaire van de Secretaris van Staat van Binnenlandse Zaken omtrent de bevoegdheid van plaatselijke besturen tegen particu lieren in rechten te ageren. 8-7-1815» 5. Verzoek van Gouverneur om inzending van een nominatieve staat van Burgemeesters en Raadsleden. 21-10-1817, 1. Verzoek van Gouverneur om elk kwartaal inzending van een staat van voorgevallen veranderingen in het personeel der stede lijke secretarie. 6-2-1819, 1. Daggeld voor aanwijzers Kadaster voor deze gemeente is bepaald op ƒ2,50 per dag. 9-12-1826, 11 Aanschrijving door Gouverneur aangaande het doen van opgaven van voorgevallen veranderingen in het personeel der leden der Besturen, Secretarissen en Ontvangers. 6-10-1832, 3. Grondgebied 1811-1813 Besluit (van Prefect?), 29—2—1812, bepalende de verdeling der stad in sectiën, aan ieder van welke een naam moet worden gegeven. Rapport bij Missive N-118 Index M 18 1112 fol. 3, N-4. Besluit (van Prefect?) aangaande de onzekerheid der terreinen, in verband met het verschil, dat hieromtrent tussen de Maires mocht komen te bestaan Index M 18 1112, blz. 112a., NI Mededeling, dat Van den Bosch is belast met de grensscheiding van Kanton Leeuwarden N—2. Index M 15—6—1812, N-121 Mededeling door Prefect, 16-4-1813, dat op 4-5 a.s. met de expertisatie der landen van de gemeente Huizum een aanvang zal worden gemaakt. Aangeplakt. Index M 1813» fol. 101, N-158. Ontvangen de limietscheiding tussen Stad Leeuwarden en Gemeente Huizum. Afschrift gegeven aan C. van Breugelambtenaar der Belastingen alhier, op 6-5-1813 IndexMl8l3 fol. 101, N-160.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 1