II OPENBARE VEILIGHEID EN ORDE VERMAKELIJKHEDEN. Algemeen. Verzoek van R. van Harderwijk alhier, om zijn huis aan een sociëteit te mogen verhuren. Toegestaan bij Besluit 6-7-1813. Index M 1813 blz25 N242 Toezending van K.Baangaande afschaffing van het thans geheven wordende Armengeld op de openbare vermakelijkheden (Prov. Blad N120). 5-1-1822, 2. Toezending door Gouverneur van verbod tot het houden van kermissen, harddraverijen, kaat spar tijen, etc. in deze provincie, tot nader aankondiging. 21-8-1832, 1. Missive van Gouverneur, houdende beantwoording van Missive dezerzijds 2-6-1836 N43/393, aangaande het toestaan van openbare vermakelijkheden. 11-6-1836, 3. Toezending door Gouverneur van programma der wedlopen en harddraverijen, te houden vanwege de Larener Verzocht wordt hieraan bekendheid te geven. 12-1-1848. 5. Kermis Algemeen. 1811 - 1813. Aanschrijving (door Prefect?) 3-6-1811, dat voortaan zonder toestemming van de Prefect geen permissie aan toneelgezelschappen om te spelen mag worden verleend. M8-6-18113. Index M 1811/12 fol. 91, N3 8/6 Mededeling door Prefect, 5-6-1811, op aanschrijving van de Intendant van Binnenl. Zaken, dat voortaan de vergunning aan de Toneelgezelschappen om alhier te spelen, alleen door de Prefect kan worden afgegeven, de Maire gehoord maar dat voor de a.s. Kermis (1811) de reeds door de Maire verleende vergunning aan de Directeuren der Amsterdamsche Schouwburg van kracht blijft. M13—6—1811, 1. Index M 1811/12 fol. 91, NI 13-6-1811 Bekendmaking door Maire, dat op de a.s. Kermis 1811 van Wo 10-7-1811 tot 23-7-1811 niet worden toegelaten rijffelaars en spelen van gewin, terwijl bedelaars zullen worden geweerd. M2—7—1811 blz. 154 bovenaan. Opstelling van een advertentie voor de a.s. Kermis, beginnende 10-7-1811 en eindigende 23-7-1811. Index M 1811/12 fol. 53, N2 22-7-1811 Na 1813. Bekendmaking Missive Commissaris v. Politie, die instructies vraagt voor de te houden jaarmarkt, speciaal in verband met de verhouding tot de Stadsmajoor en tot de gerechtsdienaars, die zullen assisteren. 6—7—18169. Antwoord: 1. Loting standplaatsen: Majoor. 2. Commissaris bepaalt of dagelijks schriftelijk rapport aan hem moet worden gegeven. 3. Burgemeesteren hebben geen fondsen om de gerechtsdienaren te belonen. Eekma wordt verzocht de justitiedienaren op te dragen om de controle te houden. Besloten een Gouden Zweep te laten verharddraven. Verder een verbod van bedelarij tijdens de kermis. 21-6-1814, 13. De burgemeester van Franeker wordt verzocht verschuiving van de Leeuwarder, Harlinger en Sneker kermis. Zie Missive dezerzijds N196. 25-7-1815, 4. De Commissaris van Politie wordt gevraagd een instructie, speciaal voor de verhouding tot de Stadsmajoor en de gerechtsdienaren die zullen assisteren. 6-7-1816, 9. Antwoord: 1. Loting standplaatsen: Majoor. 2. Commissaris bepaalt of dagelijks schriftelijk rapport moet worden gegeven. 3. Burgemeesteren hebben geen fondsen om de justitiedienaren te belonen. Eekma wordt verzocht de justitiedienaren op te dragen mede controle

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 1