OPENBARE GEZONDHEID Geneeskundig Toevoorzicht Missive van de Plaatselijke Commissie voor Geneeskundig Toevoorzicht al hier, handelende over middelen ter voorkoming van ongelukken bij het openen en schoonmaken van gesloten waterputten, regenbakken, kelders, etc. Dit in verband met het ongeluk op 30-9-1827, waarbij Albert Hoving bij het neer dalen in een put van de bakker Kuipers, is bedwelmd geraakt en bezweken. Door de Commissie wordt voorgesteld om vast personeel aan te stellen voor het ledigen der putten, maar dit is niet uitvoerbaar. Het is wel mogelijk een handleiding te drukken, waarin deze gevaren worden be schreven, en die te verspreiden. 6-11-1827, 7. Toezending door GedStaten van een reglement voor de geneeskundige bediening der behoeftigen ten platten lande. 23-5-1829, 3. Mededeling door Ged. Staten van K.B. 3-10-1844, N67, houdende goedkeu ring van het besluit van Prov. Staten, waarbij wordt ingetrokken de Publicatie van 1-8-1764 door Ged. Staten, en van 26-7-1804 door het Dep. Bestuur van Vriesland uitgevaardigd, omtrent het roten van vlas in sloten, en het drogen op landen naast de publieke wegen en vaarten. 3-12-1844, 6. Provinciale Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht. Mededeling door Gouverneur, dat door Min. van Binnenl. Zaken is be noemd tot tijdelijk President bij de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onder zoek en Toevoorzicht: J. van der Plaats, Med. Doctor alhier. 15-1-1842, 3. Idem van een tijdelijke president voor 1843. 10-1-1843, 4. Idem voor 1844. 13-1-1844, 4. Idem: J. van der Plaats, Med. Doctor alhier. Idem voor 1846 4-1-1845, 9. J. van der Plaats. Idem op 6-1-1847 aangesteld: 7-1-1846, 1 J. van der Plaats. 20-1-1847, 2. Idem. 12-1-1848, 2. Idem voor 1849 17-1-1849, 2. Idem benoemd op 29-12-1849: J. van der Plaats. 9-1-1850, 2. Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht. Leden. Benoemd als leden der Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoor zicht CK.B31-5-1818, N25 Johannes Wijbrandus Quaestius, Medet ChirDoctor, president. Wigerus Folkertsma, Med. Doctor. Seerp Brouwer, Med. Doctor. Lodewijk NoeApotheker. Nicolaas Laurentius Metz, Apotheker. R1—2—1819, 11b. Bovengenoemde personen door Burgemeesteren benoemd tot leden der Commissie. 2-2-1819, 8. Bij advertentie in de Leeuwarder Courant wordt het publiek geïnformeerd van het bestaan dezer Commissie. 2-3-1919, 8. Mededeling door S. Brouwer, dat hij de stad zal verlaten, en daarom ontslag verzoekt als lid der Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoor zicht Eervol ontslag verleend. Commissie wordt verzocht een voordracht ter vervanging op te maken. 16-8-1823, 15. Benoemd: J.E. Simon Jr. 30-9-1823, 10.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 1