Toezending door Gouverneur van gouden medaille, bij K.B. 28-5-1827, N96, toegekend aan S. Fockema, wegens koepokinentingen in 1825. Toegezonden, aangezien de uitreiking niet kan plaats hebben wegens ongesteldheid van betrokkene. 12-4-1828, 6. Missive van de Med. Doctor S. Fockema en J. van der Plaats, vermeldende het nut der afstand van een lokaal in het gebouw der Stads Armvoogdij voor koste loze vaccinaties van kinderen van behoeftige ouders. 2-8-1828, 8. Toezending door Gouverneur van 2 gouden medailles, bij K.B. 11-5-1828, N22 toegewezen aan de Med. Doctoren: J. van der Plaats en S. Fockema, wegens koepokinentingen in 1826, ter uitreiking op de meest eervolle wijze. Voor de uitreiking is S. Fockema verschenen in de vergadering van B. en W., ter wijl J. van der Plaats buiten de stad was als President der Provinciale Geneeskun dige Commissie, waarom aan de Secretaris is verzocht aan deze de medaille na te rugkomst te overhandigen. 15-11-1828, 5. Toezending door Gouverneur van bepalingen tot schadeloosstelling bij het sterven van schapen tengevolge der aan deze beproefde koepokinenting. 10-2-1829, 4. Verslag door de Med. Doctoren S. Fockema en J. van der Plaats van hun werkzaamheden omtrent de in het lokaal der Stads Armvoogdij verrichte gratis vac cinaties over 1828: 236 in getal. Zij zijn bereid daarmee voort te gaan, indien het lokaal beschikbaar blijft. B. en W. zijn zeer tevreden: het lokaal blijft ter beschikking. 18-4-1829, 11. Mededeling door de geneesheren S. Fockema en J. van der Plaats, dat door hen in 1829 in het lokaal der Stads Armvoogdij in totaal 371 personen gratis zijn gevaccineerd, terwijl zij hopen, dat dit werk, dat door de strenge koude heeft stil gelegen, binnenkort weder te hervatten. Dankbetuiging wordt gezonden. 13-3-1830, 11. Aanschrijving door Gouverneur om opgave der kinderen van 4-12 jaar, die noch de natuurlijke kinderziekte hebben gehad, noch gevaccineerd zijn geworden. Een onderzoek zal worden gehouden bij de huizen langs. 24-8-1830, 2. Het aantal bedraagt 324. 11-9-1830, 3. Mededeling door S. Fockema en J. van der Plaats, dat zij in het lokaal der Stads Armvoogdij in 1830: 313 personen gratis hebben gevaccineerd, en dat zij voor nemens zijn hiermede dit jaar voort te gaan. Dankbetuiging toegezonden. 8-2-1831, 6. Goedkeuring door Ged. Staten van het Reglement ter bevordering der Koepok- inenting in Friesland, (op grond van K.B. 24-4-1831, N90) Afgekondigd en aangeplakt en toegezonden aan: Commissaris van Politie. Curatoren Latijnsche School. Armvoogdijen en Diakonieën. Weeshuizen. Geneesheren en Heelmeesters. Onderwijzers. 18-6-1831, 1. Voordracht door de Prov. Commissie voor Geneeskundig Toevoorzicht van: Jacobus Everhard Simon en Jacob van Dam, als vaccinateurs in déze stad, naar aanleiding van het Reglement ter bevordering der Koepokinenting van 17-4-1831. In advies gehouden. 28-6-1831, 2. Benoeming der voorgedragenen. 2-7-1831, 15. Toezending door Gouverneur van een schrijven van Med. Doctor J. Vitringa Coulon, houdende aanbeveling en eventueel gratis aanbie ding der koepokinenting. Medegedeeld aan Armbesturen en Weeshuizen. 6-12-1831, 2. Mededeling door S. Fockema en J.D. van der Plaats, Med. Doctores, dat door hen in het gebouw der Stads Armvoogdij over 1831: 869 personen gratis zijn gevacci neerd, en aan alle een certificaat is afgegeven. Dankbetuiging toegezonden. 21-1-1832, 19. Aanschrijving door Gouverneur omtrent de inzending der lijsten van gevacci— neerden aan Gouverneur en Provinciale Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht door de Plaatselijke Commissie. 4-2-1832, 5. Aanschrijving door Gouverneur aangaande een te doen onderzoek naar de in achtneming van sommige bepalingen van het reglement ter bevordering der koepokin enting. 24-4-1832, 2.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 21