30. Besluit Gouverneur houdende beschikking op het verzoek van B. van Steenwijk te Dokkum, waarop betrekking hadden: Missiven dezerzijds 11-9-1843, N26/773 en 20-9-1843, N26/80626-9-1843, 3. Toezending door Gouverneur van verzoek van: W. Kuipers, Mr. Kleermaker te Dokkum, aangaande een vordering op de veearts W. Mos sel alhier. Verzocht wordt informatie. Belanghebbende zal worden gehoord. 2-1-1844, 6. Toezending door Gouverneur van verzoek van: Thijs Polak, schipper alhier, wegens een vordering op de Veearts Mossel, om een korting op diens traktement toe te passen. Onderzoek zal worden ingesteld. 25-1-1845, 4. Afgewezen door Gouverneur. 15-2-1845, 3. Toezending door Gouverneur van verzoek van F.(?) C. Polak, turfschipper al hier, aan Min. van Binnenl. Zaken om korting op het traktement van de veearts Mos sel, wegens een nog steeds openstaande vordering op deze. In handen van Secretaris ter afdoening. 13-9-1848, 12. Toezending door Gouverneur van ordonnantie van betaling voor de veearts W. Mossel alhier. 9-6-1849, 5. Ziekten Dieren. Algemeen. Missive van Min. van Binnenl. Zaken aangaande schadevergoeding voor besmet te beesten. 12-10-1816, 7. Aanschrijving door Gouverneur, dat de aan het venijn gestorven beesten niet van de huid worden ontdaan, maar met huid en haar begraven. (Prov. Blad N7114-9-1822, 3. Verzoek van Gouverneur om de ingezetenen, wier vee moet worden afgemaakt ten algemenen nutte, behulpzaam te zijn bij het verkrijgen van schadevergoeding. (Prov. Blad N96). 30-9-1823, 2. Verzoek Ged. Staten om opgave van het vee, aanwezig geweest op 15-5-1834, en van de sterfte daarvan, tot 14-5-1835, tevens houdende continuatie der beloning uit de provinciale fondsen voor sommige veeartsen. 18-8-1834, 2. Toezending door Gouverneur van K.B. 16-7-1839, N69, houdende verbod van het opdelven van beenderen of andere dierlijke overblijfselen. Toegezonden aan Commissaris van Politie om voor de naleving te zorgen. 10-8-1839, 15. Aanschrijving door Gouverneur om bij het aanvragen om vergoeding voor gestor ven of gedood vee tevens te voegen de declaratie der taxatieionen. 1-3-1842, 2. Aanschrijving door Gouverneur aangaande het bezoeken van veemarkten door de veeartsen in de provincie in 1842. 14-5-1842, 1. Aanschrijving door Gouverneur om landbouwers en veehouders aan te sporen om hun ziek of verdacht vee dadelijk bij het plaatselijk bestuur aan te geven, etc. 1-10-1842, 2. Missive van Gouverneur aangaande de aanvragen om schadeloosstelling wegens gedood vee, etc. 23-12-1843, 2. Aanschrijving door Gouverneur aangaande de aanvrage van schadevergoeding van gedode paarden, tengevolge van kwade droes en van de bekleedselen van rundvee. 13-1-1844 3. Herinnering door Gouverneur aan de bestaande voorschriften tot wering van de verspreiding van de besmettelijke veeziekten en het ontvangen van schadevergoe ding uit het fonds voor de landbouw. 16-4-1844, 7. Aanschrijving door Gouverneur aangaande het verbod tot opdelving van beende ren of andere dierlijke overblijfselen. 12-10-1844, 2. Missive van Gouverneur aangaande het voortduren der bestaande bepalingen, in verband met het aangeven van ziek of verdacht vee, en de verdere behandeling daarvan. 24-12-1844, 2. Aanschrijving door Gouverneur om de gezondheidstoestand van het rundvee nauw keurig en bestendig gade te slaan. 1-2-1845, 2. Missive van Gouverneur aangaande de taxatie der bekleedselen van aan besmet telijke ziekten gestorven rundvee. 7-10-1846, 1. Mededeling door Ged. Staten van missive van Min. van Binnenl. Zaken om van nu af geen last meer te geven tot het afmaken van ziek, besmet of verdacht vee. Zal gevolg aan worden gegeven. 10-10-1849, 9. Missive van Gouverneur, houdende toelichting tot het recht begrip van de circulaire in Prov. Blad 1849, N82. (Betreffende afmaken van ziek vee en vergoeding uit Fonds Landbouw). 7-11-1849, 1.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 30