58. OPENBARE WERKEN. Wegen en Straten. Algemeen. 1811 - 1813. Aanschrijving (door Prefect?), 27-3-1811, ingevolge missive, ontvangen van Requestmeesterbelast met de dienst der bruggen en wegen in de Hollandse departe menten, om in te zenden een volledig tableau van de staat der bruggen en wegen, on der deze stad ressorterende, met alle nodige gegevens. Gesteld in handen der Bouw Commissie voor rapport, met last om ten aanzien van de trekweg samen met Harlingen te bandelen. M2-4-1811, 12. Aanschrijving door Prefect, 27-3-1811, om een volledige opgaaf te verstrek ken van de staat der bruggen en wegen, ressorterende onder de stad, met de nodige ophelderingen Gesteld in handen der Bouw Commissie. Rapport 30-4-1811, N48. Index M 1811/12 fol. 22, N12 Rapport der Bouw Commissie op Aanschrijving Prefect 27-3-1811, houdende in- forfmatie naar de gesteldheid der wegen van en naar de stad, het sluiten der poor ten, en de betaling der passage daardoor. In de geest van dit rapport bericht aan Prefect bij Missive 1-5-1811. M30-4-1811, 9. Lastgeving (door Prefect?) om zoveel mogelijk de nodige aandacht te vestigen op het onderhoud der wegen. M6-4-1811, 9. Index M 18 1 1/ 12 fol. 22, N9 (6-4-1811) Aanschrijving (door Prefect?), 3-4-1811, ingevolge van Missive Intendant Binnenlandse Zaken, om gegevens te verstrekken aangaande het aantal barrières (tol hekken) in dit departement, en de wegen, waarop deze worden gevonden. Gesteld in handen van de Bouw Commissie, om met die Commissie te Harlingen rapport te leveren. M6-4-1811, 12. Rapport der Bouw Commissie. Zie Missive 27-4-1811. M27—4181114. Aanschrijving door Prefect, 3-4-1811, om op te geven het getal der tolhekken (barrières) en de wegen, waarop deze liggen. Gesteld in handen der Bouw Commissie, en om met die van Harlingen in overeenstem ming te handelen. Rapport op 27-4-1811, N12. Index M 1811 fol. 39, N12 (6-4-1811) Verzoek van Leeuwarderadeel10-4-1811, om opheldering ten aanzien der tol hekken en de wijze van perceptie der tollen, binnen Leeuwarderadeel gevestigd en gepercipieerd. (Overeenkomstig beschikking Prefect 3-4-1811). Gesteld in handen van Ter Horst ter beantwoording. M17—4—1811, 11. Index M 181 1/ 12 fol. 39, NI 1 17-4-1811) Rapport Bouw-Commissie Gezonden aan Leeuwarderadeel bij Missive 27-4-1811. M27-4-1811, 13. Index M 1811/12 fol 39, NI 1 17-4-1811) Aanschrijving (door Prefect?), 28-5-1811, om een meer gedetailleerde opgave van de stand der tollen, zomede de ontvang daarvan, waarover reeds op 1-5-1811 een missive is gericht aan Prefect. (Missive N48) Zie: Notulen 30-4-1811. Gesteld in handen der Bouw Commissie. Rapport bij Missive 23-8-1811, N186. Index M 1811/12 fol. 39, N3 1-6-1811) Mededeling (door Prefect?), 28-5-1811), van de invoering der onderscheidene werken, onderhorig aan de administratie van Bruggen en Wegen, doch die gemaakt wor den voor rekening van bijzondere dijksbesturen of bijzondere personen. M4-6-18111. Index M 1811/12 fol. 22, NI (4-6-1811)

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 1