251 STADS GEBOUWEN Algemeen Bericht van Commandant Stad, dat het verzoek om de kanonnen van de Burgerij te mogen terug ontvangen, door de Minister is afgewezen. Index M 2-9-1812, N265 Antwoord van Gouverneur op Missive 22-7-1814, N211houdende, dat de 4 metalen kanonnen, behorende aan de stad, aanwezig zijn in het magazijn te Naarden, en tegen re$u van de magazijnmeester Mertens kunnen worden afgehaald. N. Orie, Adjudant Majoor der Schutterij, wordt gecommitteerd deze af te halen en op de goedkoopste en geschiktste manier naar hier te zenden. M20-12-1814. 20-12-1814, 6. Aan N. Orie wordt 100,ter hand gesteld. 22-12-1814, 1. Rapport van N. Orie, dat de 4 metalen veldstukken aanwezig zijn. Besloten deze te plaatsen binnen het ijzeren hek van het Raadhuis. 28-2-1815, 9. Er is betaald 120,voor vracht en reiskosten. 7-3-18156. Nieuw gebouwde particuliere woningen aan de Buitensingel bij de Weerklank. 4-7-1829, 15. Besluit Gouverneur aangaande het plaatsen van bliksemafleiders op torens en hoge gebouwen. In advies gehouden. 11-6-1836, 5. Missive Gouverneur dienaangaande. Medegedeeld in Raad. 24-9-1836, 1. Mededeling door Ged. Staten van een verslag van de hoogleraar C.A. BergS' ma te Utrecht, betrekking hebbende op de beste wijze van verwarming van grote ruimten door warme lucht. Circuleren bij de leden. 14-3-1840, 9. Antwoord gevraagd door Ged. Staten. Door B. en W. wordt bericht aangaande het niet ontvangen van antwoorden op de gedistribueerde exemplaren, en van het voornemen van B. en W. om mogelijk een proef te nemen in de nieuw gebouwd wordende scholen. 4-3-18^0, 6. Besluit Ged. Staten aangaande een toestel tot verwarming van grote lokalen door warme lucht. Door B. en W. besloten om Van het model inzage te nemen, en daarna te oordelen, zoals het meest dienstig is. 15-8-1840, 6. Missive Gouverneur, houdende aanbeveling van een geoctroyeerde muurverf. 27-1-1847, 7. Onderhoud Aan Architect opgedragen de reparatiën aan de Stads werken zo zuinig mo gelijk te berekenen. 13-4-1815, 7. Door Raad besloten bezuiniging aan te brengen op het onderhoud der Stads gebouwen door de bestekken zo tijdig gereed te' hebben, dat de aanbestedingen in het voorjaar kunnen plaats vinden, terwijl de betaling dan in de loop van het jaar kan plaats vinden. R20—8—1819, 9. Betr. onderhoud der Stads gebouwen, etc. In advies gehouden. R25-8-1821, 6. In handen Commissie Bouwzaken. R4-2-1822 lid. Door B. en W. besloten het verfwerk aan de Stads gebouwen bij gesloten briefjes aan te besteden volgens bestek en de volgende ververs uit te nodigen tot inschrijving: Ruitenschild. Hilarius Nicolay. Molenschot. Nauta. Doodkorte. Faber. Boonstra. Wed. Hollander Minnes. Bonga. L. Feits en Comp. Aanbesteding Dinsdag 7-8-1824. 31-7-1824, 6.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 1