ONDEKVIJS EN CULTUUR. Culturele Zaken Algemeen Verzoek van Johannes van der Veen, Sipke Basseleur, e.a voorstanders der toonkunst, om, in navolging van andere steden, jaarlijks Fl.1000,op de begroting te plaatsen voor het aan stellen van stadsmuzikanten. Eerst moet van particuliere zijde meer gedaan worden. R 16-9-I818 -|# Toezending door Gouverneur van een kennisgeving van de uitgave der Volksgezangen van de schoolopzichter Mertens. (Prov. blad No. 99) 13-11-1821 2. Aanschrijving door Gouverneur aangaande de bewaring der gedenkstukken van geschiedenis of voorwerpen van kunst. 2-6-18^9 3. S chouwburg. Toezending door Gouverneur van verzoek van Johannes Posthumus, 71 jaar oud, om enige jaarlijkse onderstand tot onderhoud en verbetering van zijn schouwburg, of voorspraak van Z.M. ondersteun van stadswege. Aan Gouverneur wordt bericht, dat verzoeker is zeer oppassend, heeft een groot gezin en ondervindt veel tegenspoeden. Hoewel men hem gaarne zou helpen, gaat dit zeer moeilijk, daar hier ter stede een te weinig talrijk publiek voor een schouwburg is. Daarom zijn er geen termen voor gunstig advies. ?1i_6-l837 b Missive van Gouverneur aangaande de oprichting van een stadsschouwburg, in verband met verzoek van Johannes Posthumus alhier aan Z.M. om ondersteuning voor zijn schouwburg, en het bericht daarop aan Gouverneur door B. en W. in Missive 26-6-1837, No. ^68. Deze houdt in, dat Posthumus is 71 jaar oud, is een oppassend persoon, heeft een groot gezin, en heeft vele tegenslagen gehad. De schouwburg echter wordt weinig gebruikt. Daarvoor is hier te weinig publiek, zodat er niet te rekenen valt op de komst van grote toneelgezelschappen. Daarom is het geven van een toelage aan Posthumus niet mogelijk. Gouverneur verzoekt Raad deze zaak nader in overweging te nemen. Gesteld in handen van Commissie: V.N. Suringar, Mr. C.J. van der Veen, Mr. J.N. van Boelens. R 14-8-1837. 1. Toezending door Gouverneur van beschikking door Min. van Binnenl. Zaken op verzoek van Z.M. naar Johannes Posthumus, om jaarlijkse ondersteuning tot onderhoud van zijn schouwburg, kordt uitgereikt. i9_g_-]g37 2. Door Commissie wordt geadviseerd de voor 16.000 - 18000 aangeboden schouwburg niet over te nemen, maar af te wachten, daar exploitatie voor eigen rekening te duur is. Er moet getracht worden subsidie van het Rijk te krijgen. Verder dienen te worden onderzocht de mogelijkheid van combinati met Zwolle en Groningen, of, indien dit niet mogelijk is, met Harlingen en Sneek. Voorgesteld wordt aan Posthumus, die 72 jaar oud is, en armoede heeft, per jaar Fl.200,toe te leggen. In advies gehouden R 18—11—1837 b. Besloten het rapport aan Gouverneur te zenden en geen toelage aan Posthumus te verstrekken. R 11-12-18*17 1 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 1