Toezending door Ged. Staten van beslissing van Administrateur Posterijen etc., waarbij wordt medegedeeld, dat E. Ketel te Meppel zijn aanvraag om de bovengenoemde postwagendiensten moet inrichten volgens het Reglement der Postwagens. (2^-11-1829. St. No.73). 27-2-1830 Toezending door Gouverneur van verzoek van: Louis Vermeulen. V. en A. Visscher. E. Ketel, om uitbreiding te mogen geven aan de postwagendienst tus sen Zwolle, Gróningen en Leeuwarden. Bericht wordt, dat de dienst op Zwolle meer dan voldoende is: daarom, zolang daaraan geen meerdere behoefte bestaat, afwijzend advies. 13-10-1832 Leeuwarden-Zwolle (E. van der Wal te Leeuwarden e.a.). 1832-1833* Afgewezen. Toezending door Gouverneur van verzoek aan Min. van Fin. door: Evert van der Wal, logement-stalhouder, postmeester alhier. Frans van der Wal, logement-stalhouder te Heerenveen. Terbands t ers chans Jan Meyer, logement-stalhouder te Heerenveen. Gerrit Jans Folkert, logement-stalhouder en exploi tant van andere diligencediensten, te Zwolle, om concessie voor een postwagendienst Leeeuwarden-Zwolle af te leggen in 10 uur. B. en W. berichten, dat door de dienst van Smit en Ver meulen voldoende in de behoefte wordt voorzien, zodat een 2e dienst ongewenst is. 29-9-1832 11 Afgewezen, omdat tussen het verlangd wordende ver trekuur en dat van de reeds bestaande dienst van L. Ver meulen geen vol uur ligt. 19-1-1833 8 s-Gravenhage-Zwolle-Leeuwarden. —Groningen. (A.F. Bouricius te Arnhem) Toezending door Gouverneur van verzoek van Adriaan Frans Bouricius te Arnhem om concessie voor postwagendien- ten door het gehele land, en wel hier op het traject L e euvrar d en-Zwo 11e. B. en W. advisearem afwijzend, daar de bestaande dienst vol doende is. 6-11-1832 2 Mededeling door A.F. Bouricius te Arnhem, ondernemer der Algemene Postwagendiensten aangaande de inrichting der diensten, en tevens van de benoeming als Directeur van het kantoor alhier van Take Smeding, dat op de Wirdumerdijk wordt gevestigd. 26-2-1833 5 Inzending door Commissaris van Politie van proces verbaal tegen Adriaan Frrans Bouricius, ondernemer post wagendienst Groningen en Leeuwarden Arnhem -Rotterdam en 's-Gravenhage, wegens te late aankomst op: Di. 26-2-1833, Zo. 3-3-1833* Ma. **t3-1833. Di. 5-3-1833, met informatie of motivering heeft plaats gehad. B. en W. antwoorden ontkennend, maar wijzen er op, dat er rekening mee moet worden gehouden, dat met een nieuwe dienst eerst ervaring moet worden opgedaan. 5-3-1833 8

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 1