BELASTINGEN. Mededeling door Prefect, 13— 11—18 de fabrieken zijn benoemd: L. Engelenburg. Ontvangers der Verponding. Aanschrijving door Prefect, 12-11-1811, houdende, dat alle belastingen per 1-1-18 12 zullen worden vervangen door Rijks Contributiën volgens bijgaand tableau. Gesteld in handen der Commissie voor het Budget. Rapport bij Missives N320, 331. Index M 1811/12 N 19 12-12-1811) 11, dat tot de Directie der tauxatie van D. Hoefhamer, W. van Bemmel, voormalige Index M 18 11/12 fol. 108, NI, 16-1 1-1811) Toezending door Prefect van de mandementen, waarvoor deze gemeente in de Directe Belastingen is aangeslagen over 18 12. Ontvangst bevestigd bij Missive N29. Index M 18 11/12 blz112, NI 18-1-18 12) Besluit aangaande de bezwaren in de aanslag der belastingen, en op welke wijze de schriftelijke reclames moeten zijn ingericht. Index M Instructie aangaande de invordering der Directe Belastingen over 18 12, en omtrent de verificatie der kas van de Percepteur op 't einde van iedere maand. Missive NI70. Index M 27-5-1812, N67 Antwoord door Prefect op Missive Maire, 9-8-1813, aangaande het brengen der vastigheden, weggelaten in het relevé, in de Role van 18 14. Copie gesteld in handen der RepartiteursIndex M 18 13, blz. 3, N352 Toezending door Controleur Directe Belastingen der roles van de belastin gen voor 1814. Ontvangst bericht bij Missive N27 1 Procesverbaal verzonden bij Missive N272. Index M 1813, blz4N484 Toezending door Commissaris Arrondissement, 2 1-12-1813, van een aantal- exemplaren van diverse publicatiën: 1. Over de voortzetting der Verenigde Rechten. 2. Aangaande de convoyen en licenten. 3. Over het monopolie der tabak. Verder, dat de publicatiën zonder missive zullen worden gezonden. Gepubliceerd. Index M 1813, fol. 116, N501. Aanschrijving door de Raad van Praefectuur, dat de perceptie der Directe Belastingen op de gewone wijze blijft doorgaan. Tegen de nalatigen zullen de dwangmiddelen, bepaald bij arrest 8-5-18 12, worden ge bruikt. Index M 18 13, blz. 4, N469 Mededeling door de Ontvanger-Generaal van dit Departement, dat deze de Ontvangers der Directe Belastingen heeft aangeschreven om dadelijk met de invorde ring der achterstallige belastingen voort te gaan, met de gewone dwangmiddelen. Index M 18 13, blz. 4, N487 Rijks Directe Belastingen. Verzoek door Directeur der Belastingen in dit Departement, om opgave te mogen ontvangen van de additionele stuivers dezer gemeente, geheven over 1809 en 18 10. Gesteld in handen der Commissie tot de Financien voor rapport. M7—5—1811, 15. Rapport der Commissie aangeboden. Toegezonden aan Directeur J. Collard bij Missive 14-5-1811, N70. M14-5-1811, 3. Algemeen. 1811-1813. fol. 108, N2 (20-11-1811) 10-5-1812, N28 Algemeen. 18 11-18 13. Index M 1811/12 fol. 66, N 15 (7-5-18 11)

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 1