1 BELASTINGEN. RETRIBUTIEs e.d. Algemeen Verzoek van Gouverneur om spoedige toezending van tarieven of octrooien, waarnaar de in staat D. o.a. ingezonden bij Missive 21-6-1849- No.32/585 vermelde brug- en veerlonen, doorvaartgeldenmarkt- of staangelden en waaggelden, worden geheven. Gesteld in handen van Secretaris ter uitvoering. 21-7-1849 2. (Inhoud Missive 21-6-1849- No.32/585: Toezending aan Gouverneur van de door deze gevraagde statistieke opgave der plaatselijke be lastingen in de 4 bijgevoegde modellen). Poort- en Boomgeld 1811 - 1813. Aanschrijving (door Prefect 2-4-1811 om te zorgen, dat de postillons of koeriers bij het in- en uitrijden der poorten steeds ongehinders zonder betaling worden doorgelaten. I.M. 1811/12. Fol37rNo.8.(6/4) Idem, ingevolge ontvangen aanschrijving van Intendant Generaal van de Financiën en van de 'Sctakist in Holland om, in gaande 1-4-1811 de postillons of koeriers van 's-Rjjks Posterijen, -die depechen overbrengen met rijtuig of te paard, zonder betaling van poortgelden moeten worden doorgelaten. M. 6-4-1811 8. Idem, 31-10-1811, om de geëmployeerden bij de in te voeren belastingen vrij te laten van de betaling van poort-, weg-, brug- of passagegelden, alsmede voor de controleurs. I.M. 1811/12. Fol37rNo.2 (7-11-1811) I.M. 1811/12. Fol37rNo.5 (4-1-1812). 1814 en later Mededeling door commissaris Arrondissement Leeuwarden, dat Inspecteurs, Controleurs, etc. der Middelen des Lands (Directe- en Indirecte- Belastingen) vrij zijn van poort-, weg-, tol-, brug gelden, etc., alleen binnen hun district. 26-4-1814 1. Door Z.M. is bepaald bij Besluit 16-7-1814. 11, dat de ambtenaren der Directe- en Indirecte Belastingen in hun ressort vrij zijn van poort-, tol- etc. gelden. 2-8-1814 9. Missive Gemeente Ontvanger aangaande het storten van walgelden, eventueel berustende op kantoren van notarissen, door deze bij de Gemeente Ontvanger te bezorgen. Verder een vraag van notaris VAN SCHELTINGA dienaangaande. 11-11-181738. Opgave door de pachter en pontier der Wirdumerpoort van de niet-ingekomen Poort- en Boomgelden, alsmede verzoek schade loosstelling voor het gratis in- en uitladen der commiezen. 16-5-1820 5. Besloten in de Leeuwarder Courant te publiceren de schikkingen, die per 1-8-1821 zijn gemaakt aangaande de Poortgelden. 21-7-1821 10. Declaratie van JOHANNES ARNOLDUS, poortier der Wir- dumerpoortwegens inkomende Boom- en Poortgelden van 12-5-1820 tot 1-8-1821, totaal 109,50. In Raad gebracht. 6-9-1821 11. Missive Majoor, Plaatselijk Commandant, in opdracht van Luit. Generaal, Commandant van het 2e Groot Militair Commando, houdende informatie waarom officieren van het garnizoen verplicht zijn na sluiting Poortgelden te betalen. Geantwoord wordt: dit geschiedt op grond van reglementen en ge bruiken van ouds en tevens van het Reglement van 1-12-1814. Uitgezonderd zijnzie blad 2).

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 1