SOCIALE ZAKEN. Algemeen. 1811 - 1813. Aanschrijving (door Prefect), 20-10-1811, om binnen 5 dagen op te geven een nominatie van 10 personen voor een Commissie van liefdadigheid alhier. Rapport bij Missive No.250. I .M. 1811/12. Blz.23a. No.6 (26-10). Verzoek (door Prefect), 14-12-1811, om in te zenden een nominatie van 10 notabele personen voor een commissie van liefdadig heid alhier. Beantwoord bij Missive No.324. I.M. 1811/12. Fol.llOr. No.6 (14-12-1811) 1. Gebrekkigen. Algemeen. Aanschrijving door Gouverneur om op te geven het aantal be- hoeftigen, behept met ongeneeslijke kwalen. Wordt doorgegeven aan de Armbesturen. 2-9-1828 2. Aanvraag door Ged. Staten om opgave van behoeftigen met ongeneeslijke kwalen. Door de Armvoogdij zijn de volgende aantallen blinden, lammen, ver minkten, etc. opgegeven, die verzorgd worden als huiszittende armen: Stads Armvoogdij 121. R.K. Armvoogdij. 8. N.H. Diaconie. 12. Ev. Luth. Armvoogdij. 1. Israël. Armvoogdij. 1. Totaal. 143. Aan de Armbesturen zullen nadere opgaven worden gevraagd. 7-9-1830 1. Krankzinnigen Algemeen Jansje Joseph Reist, echtgenote van Meyer Joseph Rosardes» die sedert 9-10-1816 uit Amsterdam hier is gevestigd, is sedert de geboorte van een zoon zinneloos. 21-10-1817. 2. Zie nader bij: Israëlitisch Armbestuur. (Restitutie aan Israël. Armvoogdij De zwakzinnige Ernst Holst wordt door Stads Armvoogdij onderhouden. 21-8-1824. 12. Aanschrijving door Ged. Staten om te zorgen dat de krank zinnigen uit de gevangenissen worden genomen en in gestichten in andere provinciën ondergebracht. (Prov. Blad No.115). 18-12-1824 7. Antwoord op Missive dezerzijds 18-12-1824. No.455, dat er thans geen personen uit deze stad wegens krankzinnigheid zijn on dergebracht. 28-12-1824 7. Missive van Boekhouder en Voogd van het St. Anthoni Gast huis te Groningen, houdende mededeling, dat in het daarin verbonden krankzinnigenhuis alleen maar personen uit de provincie Groningen worden opgenomen, en nog wel alleen op vonnis van de Rechtbank aldaar. 8-10-1825 11. Door B. en W. aan Grietman Ameland inlichtingen gevraagd aangaande Tremper aldaar, die 2 krankzinnigen voor de stad verzorgt. 27-2-1830 22. Gunstig bericht. 16-3-1830 3. Er worden thans 3 krankzinnigen door de stad op Ameland uitbesteed tegen fl.4,- per week. R 4-10-1830 2. (blz.75, 65) Van stadswege zijn er, evenals vorig jaar, op Ameland 3 krankzinnigen uitbesteed, tegen fl.4,- per week. 10-10-1831 3. (blz.155, achterzijde 64).

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 1