251 ARMENZORG. Algemeen. 1811 - 1813. Aanschrijving door Prefect, 27-3-1811, over eenkomstig een Missive van de Intendant van Binnen landse Zaken, om spoedig in te zenden een staat der openbare gestichten, die houders zijn van obligatiën der Wener Bank, die moet worden ingevuld volgens bij gaand model. Tevens moeten worden opgegeven eventueel bestaan hebT bende Bagijnenkloosterswaarvan de goederen moeten zijn toegeeigend aan andere armengestichten. Het 1e gedeelte der aanschrijving wordt met model toe gezonden aan: Voogden R.K. Weeshuis, Doopsgezinde Diakonie, Voogden Ritske Boelema Gasthuis, Waalse Diakonie, Ned. Herv. Diakonie, Voogden StAnthony Gasthuis, R.K. Armvoogdij, Parnassijns Israël. Gemeente, Voogden Marcelis Goverts Gasthuis, Voogden Abbe Freerks Gabbema Gasthuis, Luth. Armvoogdij, Voogden Old Burger Weeshuis Stads Armvoogdij, Voogden N. Stads Weeshuis, Voogden Boshuyzen Gasthuis, Het 2e gedeelte gesteld in handen der Financiële Com missie voor rapport. M. 2-4-1811 13. Inzending door Voogden der diverse Godshuizen alhier van gegevens ter beantwoording van het verzoek van de Maire M. 2-4-1811. 13 aangaande de Wener Bank. M. 17-4-1811.15. Toezending door Prefect, 12-4-1811, van ge drukt tableau, met verzoek voor 1-5-1811 gegevens in te zenden aangaande de wijze van beheer en bestuur der gestichten van liefdadigheid alhier. Aan de diverse corporatiën wordt een exemplaar van het tableau gezonden, om spoedig aan het verzoek te kunnen voldoen, bij Missive 27-4-1811.1. M. 27-4-1811 1. Missive 7-5-1811. No.57 aan Prefect, ter vol doening aan diens aanschrijving van 12-4-1811, aan gaande de gevraagde tafrelen van de Staat der Hospices en Gasthuizen alhier. M. 7—5—l8l1 27.1 I.M. 1811/12. Blz.23 No.1 (27/4) Toezending door Prefect, 2-5-1811, ter beant woording van onderscheiden vraagpunten aangaande de gasthuizen tot ondersteuning van zieken, ouden, zwak ken en wezen, die bestaan uit eigen fondsen of door sub sidie uit de plaatselijke kassen. Copiën gesteld in handen van Voogden der Gasthuizen voor rapport. M. 22-6-1811 1. Antwoord ingekomen 1811 Gerapportteerd bij Missive No.116. I.M. 1811/12. Blz.23. No.1 (22/6). Aanschrijving door Prefect, 10-7-1811, aan gaande de donatie en legaten aan gestichten van lief dadigheid gedaan, die alleen op machtiging van de Onder Prefect mogen worden aangenomen, benevens voor gaande goedkeuring van de bisschop-opziener der kerk. M. 19-7-1811 5. Blz181. I.M. 1811/12. Blz.23 No.5 19/7

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 1