R.K. WEESHUIS. Algemeën. Bericht van Stads Armvoogdij en N.S. Weeshuis op ver zoek van R.K. Armbestuur, door Ged. Staten gesteld in handen van Burgem. om bericht. Gesteld in handen van Burgem. J. Romkes23~3-l8l6 8. Door R0mkes commissie uit Burgem. voorgesteld ter be studering. In advies gehouden. 6-4-1816 10. Benoemd als commissie Wierdsma en Romkes. 16-4-1816 6. Missive van Voogden R.K. Weeshuis, houdende antwoord op de vragen van Ged. Staten in hun besluit van 8-4-1818No13 2-5-1818 6. Missive van Voogden R.K. Weeshuis, houdende, dat bij hen geen plaatselijke Reglementen bestaan. 17-8-1819 9. Het R.K. Weeshuis is opgericht in 1784. 11-4-1829 7. Adres van Voogden N.S. Weeshuis, in verband met de be volen opname van 2 wezen, waarin wordt gevraagd wie eigenaar is: Rijk, Stad of R.K. Gemeente. Door B. en W. wordt geantwoord, dat het Weeshuis is opgericht door de R.K. Gemeente, met toestemming der stad. Sinds 1814 ont vangt het subsidie uit de Stadskas, en staat daardoor onder toezicht der stad. Voogden hebben zelf voor het subsidie be dankt. Het Weeshuis is wel eigendom der R.K. Gemeente, doch staat onder toezicht der stad. Voogden zijn verplicht alle behoeftige R.K. wezen op te nemen. Indien de inkomsten onvoldoende zijn (gevolg van het bedanken voor het subsidie), dan zijn B. en W. volgens K.B. 17-8-1827. No.125, verplicht tot opzending naar de Koloniën van Welda digheid. 11-9—1829 5. Missive van Gouverneur omtrent een in te zenden staat van scheiding der administratiën der R.K. Armvoogdij en R.K. Weeshuis. Aan Secretaris maken van ontwerp opgedragen. 30-3-1830 2. Toezending door Gouverneur van Missive van Voogden R.K. Weeshuis aangaande het recht begrip van het contract van 6-4-1830 met R.K. Armvoogdij, in antwoord op een besluit van Gouverneur (zie 10-5-l834.1l). In advies gehouden. 17-5-1834 1. B. en W. zijn van hetzelfde gevoelen als Gouverneur. R.K. Weesvoogdij moet gedwongen worden het Reglement na te komen. Zie Missive dezerzijds 24-5-1834. No.126/350. 24-5-1834 2. Toezending door Gouverneur van beslissing op de missi ves van R.K. Weesvoogdij aangaande het niet opnemen van kinde ren en aangaande het niet opnemen der Rekening door B. en W. Gouverneur blijft bij zijn eerst geno/men beslissing en ver zoekt de R.K. Weesvoogden volgens voorschrift steeds een Be groting ter goedkeuring in te zenden. Verder ontvangen B. en W. de aanmerking, dat zij in het ver leden niet kinderen aan R.K. Weesvoogden hadden moeten presen teren, maar dat R.K. Armvoogdij dit had moeten doen. Nu moet de zaak aan Z.M. worden voorgelegd. Dit geschiedt in een verzoek, waarin het ontstaan van het R.K. Weeshuis historisch wordt ontwikkeld. 21-6-1834 14. Voor 1786 verzorgden R.K. Armvoogden tevens wezen. 1786. R.K. Weeshuis opgericht; 3 Voogden en 3 Voogdessen. Weeshuis ontving jaarlijks een bedrag van R.K. Arm voogdij Armvoogden moesten de kinderen aanbieden aan Wees voogden. 1-10-1796. 2 Weesvoogden, 1 President-rentmeester, 3 Voogdessen. De financiële administratiè bleef dezelfde. 19-5-1802. Wegens twist over de directie werd bepaald: 3 Weesvoogden en 3 Voogdessen. Armvoogdij doet afstand van de directie, maar ver schaft de financiën. Armvoogdij behoudt het recht wezen te plaatsen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 1