1 XII< EEREDIENST Geestelijke Goederen. 1811 - 1813. Mededeling (door Prefect), 25-3-1811, dat tengevolge van Keizerlijk Decreet 27-2-1811, bij de Staatsdomeinen worden ge voegd alle geestelijke goederen in de Hollandse Departementen, behalve die, waarvan de inkomsten bestemd worden tot betaling der beloningen voor de bedienaren der eerediensten, of voor het oepenbaar onderwijs. Verzocht wordt opgave in te zenden bij de Prefect. Gesteld in handen der Commissie tot de Financiën. M 2-4-1811 4. I.M. 1811/12. Fol.9r. No.4 Bekendmaking dienaangaande van 18-4-1811. I.M. 1811/12. Fol. 9r. No.10. Aanschrijving (door Prefect), 29-5-1811, houdende her innering aan de bekendmaking van de Prefect van 18-4-1811. I.M. 1811/12. Fol. 9r. No.5 Rapport van Ter Horst. Aan Prefect gezonden per Missive 23-4-1811. M 23-4-1811 13. Bekendmaking van 18-4-1811 aangaande het decreet van Z.M. 27-2-1811, met betrekking tot de geestelijke goederen die met de staatsdomeinen zullen verenigd worden. M 27-4-1811 10. Aanschrijving (door Prefect), 29-5-1811, om nauwkeurig te letten op de bekendmaking van de Prefect van 18-4-1811, aan gaande de opgave van de geestelijke goederen, die vallen in de termen van het Keizerlijk Decreet van 27-2-1811, om met de Domeinen te worden verenigd. M 1-6-1811 5. Ter voldoening aan Hoofdstuk 7 (Eredienst) is aan Prefect gezonden een inventaris der Geestelijke Goederen alhier, bij Missive 6-9-1811. No.204. I.M. 1811/12. Fol. 9 No.7. Aanschrijving door Prefect 1-4-1812, om aan Kerkvoog dijen, Diakonieën, etc. op te dragen voor 1-5-1812 een nauw keurige opgave te doen van hun vastigheden. Copy aan de diverse administratiën verzonden. Rapport bij Missive No.133. I.M. 1811/12. Blz58a. No.2 (6-4-1812) Verzoek van de Ontvanger der Domeinen, D.H. Andreae, 17-3-1812, om een opgave van de revenuen van de Geestelijke Goe deren. Hieraan is voldaan. ,8]1/12> FolNo>1 Inzending door Voogden N. Stads Weeshuis van een 30-tal boeken, uit de nalatenschap van wijlen G.J. Voorda, nog aanwezig op het Weeshuis, bevattende de jaarlijkse rekeningen door de tijde lijke rentmeesters der kerkelijke goederen en opkomsten der stad over 1738 en 1762-1791. Worden in het Archief geplaatst. 17-12-1835 7. Algemeen1811 - 1813. Mededeling door Prefect, dat de door deze Gemeente over- gestorte som van Fl13.051,04zijnde het 1/15 deel der gemeente inkomsten van 1811 voor de betaling van de traktementen der leraren van de diverse gezindten ten kantore van de Ontvanger Generaal K. Teitsma, zal worden gerestitueerd. Ontvanger L. Idzardi wordt gemachtigd om dit bedrag te ontvangen en in Rekening 1811 te verantwoorden. M 15-7-1812. De Eredienst is bij Missive No.270 gelast om per 28-10-1812 jaar traktement over 1812 te restitueren aan de Ontvanger L. Idzardi. Rapport van L. Idzardi. No.336. V. I.M. 11-10-1812 No.329,

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 1