PROVINCIE. Algemeen Aanschrijving door Gouverneur aangaande de woonplaatsen der Plaat selijke Ontvangers in de Grietenijen. Is hier niet van toespassing. 9-5-1829 1. Mededeling door Ged. Staten van de samenstelling der Commissie uit de vergadering tot de vervaardiqin van de nieuwe Atlas der Provincie. 30-10-1850 6. INRICHIING PROV. BESIUUR. 1811 - 1813. Besluit van Prefect, 30-6-1813, houdende oproeping van de kanton nale vergaderingen tegen 16-6-1813, tevens inlichtingen gevende. Gepubliceerd. Beantwoord bij Missives No's 14-8 en 14-8. I.M. 1813. Fol.l07r. No.24-0. Mededeling van Prefect en Sous-Prefect, houdende installatie van de laatste als zodanig. 6-7-1813. I.M. 1813. Fol. 104-, Verso, No's 24-7 en 24-8. Mededeling door de President der Kantonnale vergadering van Kan ton No.2, van de Kantonnale vergadering, met verzoek herhaalde publicatieën ter informatie der ingezetenen. Aangeplakt. I.M. 1813. Fol.l07r. No. 251. Toezending door de President der Kantonnale vergadering van Kanton No.2 van Copie van Besluit Prefect van de Kantonnale vergaderingen. (12-7-1813). Gepubliceerd. I.M. 1813. Fol.l07r. No. 256. Rekening der gecompondeerde kosten ter gelegenheid der Kantonnale vergaderingen in juli 1813 gehouden. I.M. 1813. Fol.l07r. No's 303,321. Bij Missive No.171 machtiging tot betaling verzocht. I.M. 1813. Fol.l07rNo. 630. 1814- en later. PROV. STATEN. Algemeen. Toezending van K.B., waarbij de Staten der Provinciën bevoegd ver klaard worden te beschikken op verzoeken van publieke administratiën over geld, etc. 3-10-1815 2. Toezending van het door Z.M. gearresteerde reglement, houdende, dat jaarlijks 1/3 deel der Provinciale Staten zal aftreden. 16-3-1819 1. Toezending van K.B. 9-5-1819. No.56, houdende bepalingen aangaande de plaatsvervanging der leden van Provinciale Staten. 26-6-1819 1. Mededeling hiervan in Raad. R. 5-7-1819 2. Toezending door Gouverneur van Reglement van de samenstelling der Staten van Friesland. (K.B. 31-7-1825. No.77), met verzoek om volgens Art.2 op te maken een lijst der alhier woonachtige personen. 13-8-1825 5. Mededeling hiervan in Raad. R. 22-8-1825 12. Aanschrijving door Ged. Staten omtrent het recht verstand van Art.2 van het Reglement op de samenstelling der Staten, en van Art.4- van het Regle ment op het Bestuur ten platten lande. 20-9-1825 2. Verzoek van Gouverneur om te berichten of de inschrijving van per sonen (reeds binnen de provincie gevestigd) volgens Art.2 van het Reglement op de samenstelling van de Provinciale Staten, reeds is geschied. Antwoord bevestigend. 3-12-1825 2. Toezending door Gouverneur van nota van Min. van Binnenl. Zaken, houdende inlichting omtrent de wijze van inrichting der lijst van ingezetenen, o.a. vermeld in Art.2 van het Reglement op de samenstelling der Staten. 18-2-1826. 2. Toezending door Gouverneur van het Reglement van de samenstelling der ProV.Staten en het Bestuur ten platten lande. Wordt ter inzage gelegd. Verkrijgbaar a fl.0,4-5; hiervoor zijn 100 exemplaren toegezonden. Waarschijnlijk is dit teveel; daarom wordt aan Gouverneur gevraagd ze te debiteren, inplaats van binnen 14- dagen te betalen. 29-4-1826 12.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 1