VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN Am m tX IB Groningerstraatweg f 2.370.000. Redactie, administratie en advertentieafdeling Vredeman de Vriesstraat 1 a. d. Emma kade Telefoon 20302 Postgiro: 98 10 62 Bankrelaties Raiffeisenbank Amsterdamsche Bank N.V. 'T KLEINE KEAHTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor EERSTE JAARGANG - NUMMER 11 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Vredeman de Vriesstraat 1 aan de Emmakade - Leeuwarden Abonnementsprijs f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar v. h buitenland f 7,50 per jaar Losse nummers 40 cent 24 FEBRUARI 1965 Leeuwarden komtDit flaa< hel kos,en Voor welke uitgaven de gemeente komt te staan bij het verwezenlijken van de rondweg geeft dit staatje te Men kan van Leeuwarden vertellen wat men wil over moeilijke verkeerssi- zien. Het zijn de globale kosten, waarin alles zoals tuaties in de binnenstad, vertraging in de woningbouw maar wie zegt dat er wei- bijvoorbeeld riolering en beplanting is begrepen, nig gebeurt aan grote werken is nog nooit eens langs de rondweg gereden. In het t j i zadel van de fiets of behaaglijk in de outokussens kunnen de activiteiten niet on- A1leen da verlichting val er buiten en dat is ook nog gemerkt voorbij vlieden. Toch is het moeilijk om zich op zulke momenten te reali- wal bedraf mDet enl5ele nulletjes er achter Het seren wat er precies gaande is, gezien in het geheel. De bruggen vormen een niet ^f^dat blJ de Joppebrug wordt genoemd heeft be- onaardig uitgangspunt voor een beschouwing over dit onderwerp. Twee bruggen rekking op een dam, terwijl het bedrag achter de Ju- zijn in uitvoering: over de Dokkumer Ee en de Tweede Kanaalbru^. Twee bruggen ^straat ook de verschillende aansluitingen behelst kwamen onlangs klaar: De Hermesbrug en de Verlaatsbrug. Drie bruggen zijn aan ?°alst naa^ de Emmakade en Pieter Stuyvesantweg. vervanging toe: De Prins Hendrikbrug, de Poppebrug en de le Kanaalbrug. Een troost er rust rijkssubsidie op. Rondweg tussen Valeriusplein tot fl 1 ^IIAU a1 Ba Üi9|fl K ab Eebrugf 1.450.000. ineter] over de oruo W Sfcji Halen, brengen en plaatsen van de De rondweg, die als het ware als de gedeeltelijk nieuw aan De middenbaan houdt hier hulpbrug (voormalige Doksbiug) 200.000. als een bastion is opgebouwd te leggen rotonde bij de Gro- zijn totale breedte, alleen de Juiianastraat zoo.000. ter ontlasting van het steeds ningerstraatweg. Een segment scheidingstrook en de paral- Spooroverweg 153.000. toenemende verkeer is iets van de rotonde is gereed. De lelweg verliezen aan ruimte. Pieter Stuyvesantweg205.000. waar Leeuwarden trots op rijweg van Valeriusplein naar „Dit moesten wij doen om te Aldlansbrêgge f 290 000 kan zijn. De vele waterwegen Dokkumer Ee is al klaar,maar voorkomen, dat er huizen a t 1 cco'non' die de stad doorkruisen heb- moet evenals de rest van de verdwijnen", vertelde ons Aldlansdyk (tot Oostergooplem) 1.652.000. ben het project echter peper- rondweg nog voorzien worden wethouder mr J. van der Hermesbrug 1.212.000. duur gemaakt, omdat er brug- van een slijtlaag. Via de Ar- Schaaf, die er nog aan toe- Verlaatsbrug 1.625.000. gen moesten komen. Al weegt chipelweg, die al voor het voegde, dat dit deel van de het rendement van een vaar- verkeer open is belanden we rondweg wel enkele voortuin- de leiding, om de woorden dert. Een Ahop (zoals een water als bijvoorbeeld de over de Poppebrug in de tjes kost. Wanneer met de van de wethouder te gebrui- dergelijke installatie heet) in Dokkumer Ee niet op tegen Franklinstraat, Tweede Ka- Franklinstraat kan worden ken. de stad, is dat niet ge- de hoge kosten van een be- naalbrug, Julianastraat en begonnen, hangt af van de fi- vaarlijk? Nee zegt wethou- weegbare brug, toch moest er spoorwegovergang. Samen nanciele middelen. Eind 1966 De verbetering van de over- der Van der Schaaf. In ver een vlotte doorvaart blijven vormen deze obstakels defies- wanneer hopelijk de hele weg is ook in dit geheel aan- scheidene andere steden heeft voor dit water. Het water senhals van de rondweg. Het rondweg ,rond' is, zal ook de gepast. De overgang wordt men er reeds goede ervarin- neemt nu iets toe in beteke- plan voor de verbetering van Franklinstraat wel van zijn nu automatisch beveiligd, het- gen mee opgedaan, vandaar nis door de mosselcultures op de Franklinstraat is op het veel te nauw habijt verlost geen een vlottere doorstro- ook dat Leeuwarden er toe de Waddenzee. De bootjes stadhuis. zijn. Nu is het nog de prop in ming van het verkeer bevor- Vervolg op pag. 11 schijnen liever binnendoor te gaan naar IJmuidj&n, dan ovor /wwww\/\/\a/\a/w\/v\/\/\a/wwww\/\aa/\/v\a/\a/w\/w\/\/\/\aa/\aaa/\aa/\a/v\/\/\/www\/www\aa/\aaa/v\ de route om de oost. Ultimo rp* - --m in - 1965 zal de brug over de Dok- .r c 1 i _- kumer Ee gereed zijn even- .MÈ y\ 'A t 'r „Kijk es schat, een boeketje bloemen voor je kantoor je hebt er niet aan gedacht hè?" Aldus de vorige week vrijdag mevrouw S„ omgeving Em makade, tot haar verraste echtgenoot. „Niet aan gedacht waar aan gedacht?" informeerde deze verbaasd, geschrokken en beschaamd. „Het is toch de 18e, we zijn toch vijftien jaar getrouwd vandaag!" antwoordde me vrouwtje en: „kijk, daar wor den de gebakjes net ge bracht!" „Vijftien jaar getrouwd,?" herhaalde meneer, niet alleen verbaasd, maar ook wat ge prikkeld nu „dat waren we vorig jaar oktober al!" „Wat?" schrok nu mevrouw, „wat hebben we dan nu voor maand?" „Februari" reageerde meneer koel „en bovendien is het vandaag al de 19e je zit dus een beetje fout Onvoorstelbaar vitaal, nog vól levenslust, nog vól humor, dat is het hoogbejaarde echtpaar Westra-Miedema van de Mr. P. J. Troelstraweg. De volgende maand in het zeventigste jaar van hun huwelijk! verjaren ze weer: op dezelfde dag! Meer over deze krasse veteranen in dit Kleine Krantsje op pagina 4.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 1